АНДРЕЙЧУК Юрій Михайлович

доцент

Народився 23 січня 1979 р. у Львові. У 2000 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, у 2003 р. - аспірантуру цього ж університету. З 2003 р. працював на географічному факультеті на посаді завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. З лютого 2007 р. перебуває на посаді асистента кафедри конструктивної географії і картографії.
Тема дисертаційного дослідження “Геоінформаційне моделювання басейнових систем (на прикладі р. Коропець)”.
Наукові інтереси пов’язані з питаннями моделювання із використанням ГІС-технологій, дистанційного зондування Землі, створення баз даних екологічної інформації. Працював у проектах “Трансформаційні процеси в басейні верхнього Дністра” (1997-2005), “Аналіз існуючої системи спостережень за екологічною ситуацією на території Львівської області з метою забезпечення розробки концепції і програми регіонального моніторингу навколишнього середовища” (1999-2002), “Розробка та впровадження заходів, спрямованих на збереження природно-історичного середовища комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська”, включно з основним її компонентом - городищем ІХ-ХІ ст.” (2005) та ін.
Здійснює співкерівництво студентською науковою роботою у навчальній лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування.
Автор 48 наукових публікацій, у т. ч. 8 - у фахових виданнях, 11 - в закордонних виданнях.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.

Андрейчук Ю. Аналіз структури землекористування в басейні р. Бережниця за даними ДЗЗ як основа геоекологічного моделювання. / І. Ковальчук, Ю. Андрейчук, О. Швець // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки. Матеріали доповідей (м. Євпаторія, АР Крим, 2012 р.). – К.: Кафедра, 2012. – С. 53–55.

Андрейчук Ю. Картографічне моделювання гідроекологічних проблем річково-басейнових систем / І. Ковальчук, О. Швець, Ю. Андрейчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – 2012. – Вип. 1 (23). – Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2012. – С. 220–226.

Андрейчук Ю. М. Моделювання стану землекористування в Подільському Придністер'ї та його оптимізація (на прикладі басейну Коропця) // І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук, О. Г. Телегуз, Т. С. Ямелинець / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 2 (Випуск 32). – С. 140–147.

Андрейчук Ю. М. Моделювання антропогенного навантаження на басейни малих річок верхньої частини сточища Дністра засобами ГІС / О. І. Швець, Ю. М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 2 (66). – С. 380–389.

Андрейчук Ю. М. Науково-методичні засади дослідження морфології реліктових еолових форм правобережної частини Українського Полісся / Л. Ф. Дубіс, Ю. М. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 82–87.

Andreychuk Y. “Lviv Citadel” Historic-Culturral Complex GIS Modeling of Nature-Economic Systems / Y . Andreychuk, E. Ivanov, B. Sulik // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference (Львів, 27–30 квітня 2012 р.). – Lviv, 2012. – P. 14–15.

Andreychuk Y. Hydroecologica Estimation of the State of River-Bed and Floodplain Complex. / O. Shvets, I. Ko valchuk, Y. Andreychuk // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference ( Львів, 27 – 30 квітня 2012 р.). – Lviv, 2012. – P. 38–39.

Andreychuk Y. The Geoecological State Analysis of Brody District / Y. Andreychuk, I. Gorohivska // SGC2012 3-rd Student International Geological Conference (Львів, 27–30 квітня 2012 р.) – Lviv, 2012. – P. 12–13.

Андрейчук Ю. Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець) / Ю. Андрейчук, І. Ковальчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2003. -Вип. 63. - С. 183-187.
Андрейчук Ю. М. Особливості побудови ГІС басейнових систем (на прикладі р. Коропець) / Ю. М. Андрейчук // Наук. записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Сер. : Географія. - 2003. - № 2. - С. 162- 167.
Андрейчук Ю. М. Комп’ютерне дешифрування космознімків для оцінки впливу структури землекористування на поширення ерозійних процесів у басейні р. Коропець / Ю. М. Андрейчук, І. П. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - К.: ВГЛ “Обрій”, 2004.- Т. 6. - С. 335-344.
Андрейчук Ю. М. Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій / І. П.Ковальчук, Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, - 2004. - Вип. 65. - С. 105-110.
Андрейчук Ю. М. Аналіз якості вод річкових русел басейну Верхнього Дністра / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, Ю. П. Цідило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - К. : ВГЛ “Обрій”, 2006. - Т. 11. - С. 230-237.
Андрейчук Ю. М. Якість води та геоекологічний стан русла річки Бережниця (басейн верхнього Дністра) / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, О. І. Микитчин // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Географія - Вінниця : [б. в.], 2006. - Вип. 12. - С. 73-81.
Андрейчук Ю. М. Проблеми геоінформаційного моделювання гірничопромислових геосистем / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, Н. І. Лобанська // Фізична географія та геоморфологія. - К. : ВГЛ “Обрії”, 2005. - Вип. 48. - С. 180-186.
Андрейчук Ю. Геоинформационное моделирование природно-антропогенных систем / И. Ковальчук, Е. Иванов, Ю. Андрейчук // Труды ХІІ съезда РГО / Т. 6. Картография, геоинформатика, дистанционные методы исследований. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2005.- С. 173-179.

Andrejczuk Ju. Geoekologiczne kartowanie i modelowanie zroznicowanych funkcjonalne systemow naturalno-gospodarczych / I. Kowalczuk, Je. Iwanow, Ju. Andrejczuk // Wspolczesne problemy metodyki karto-graficznej : Prace i studia kartograficzne / [рod red. M. Sirko i P. Cebry-kowa]. - Lublin : [b. w.], 2007. - T. 1. - S. 86-90.
Andreychuk Y. GIS Technologies in Water Protection Researches of the Koropets River (Ukraine) / Y. Andreychuk, I. Kovalchuk, A. Mykhnovych // ICID 21st European Regional Conference2005www.zalf.de/icid/ICID_ERC2005/HTML/ERC2005PDF/Topic_1/Andreychuk.pdf.