ІВАНОВ Євген Анатолійович

доцент, кандидат географічних наук

Народився 16 липня 1975 р. в м. Валуйки Бєлгородської області (Російська Федерація) в шахтарській родині. У 1997 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, у 2000 р. – аспірантуру цього ж університету.
В листопаді 2001 р. в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: „Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.
З 2000 р. працював на географічному факультеті на посадах інженера Чорногірського географічного стаціонару, лаборанта та інженера кафедри фізичної географії, завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування, асистента кафедри конструктивної географії і картографії (за сумісництвом). З вересня 2004 р. перебуває на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У листопаді 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У 2005-2008 рр. виконував обов’язки відповідального за спеціалізацію “Прикордонний екологічний контроль” у Природничому коледжі університету. На сьогоднішній день є заступником завідувача кафедри та членом Вченої ради географічного факультету. Стипендіат голови обласної державної адміністрації для молодих вчених (2001, 2005). Найкращий молодий науковець географічного факультету (2004) й університету (2009).
Наукові інтереси пов’язані з питаннями картографування, моделювання, обліку, ландшафтного планування, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів у межах гірничопромислових територій Західного реґіону України в умовах реструктуризації гірничих підприємств. Здійснює керівництво кафедральною держбюджетною науково-дослідною роботою “Трансформація природно-господарських систем гірничопромислових територій” (2008-2010 рр.).
Виконує наукове керівництво аспірантами денної форми навчання Н. Лобанською і Т. Козаком та аспірантом заочної форми навчання В. Клюйником. Здійснює співкерівництво студентською науковою роботою у навчальній лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування.
Автор 180 наукових, навчально-методичних, енциклопедичних та публіцистичних праць з актуальних проблем геоекології, конструктивної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології, гідроекології, картографії й геоінформатики, у т. ч. чотирьох монографій, двох навчальних посібників, десяти методичних розробок, 29 статей у фахових виданнях, 26 статей в іноземних виданнях. Опублікував понад 20 статей до Еко-логічної енциклопедії (2006-2008 рр.).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Біланюк В. Географічна освіта, наука і практика напередодні ювілею / В. Біланюк, Є. Іванов, І. Пандяк // Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 7, жовтень 2012 р. – С. 11.

Біланюк В. Підсумки студентської наукової роботи географічного факультету за 2011–2012 навчальний рік / В. Біланюк, Є. Іванов // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 3–9.

Іванов Є. А. Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделю-вання / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія: Географія. – Чернівці, 2012. – Вип. 612?613. – С. 54–59.

Іванов Є. А. Діагностування геоекологічного стану антропогенних ландшафтів / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали Міжнародної наукової конференції (31 травня – 2 червня 2012 р.). – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 113–114.

Іванов Є. Кафедра конструктивної географії і картографії / В. Петлін, Є. Іванов // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 112–121.

Іванов Є. А. Необхідність збереження пам'яток історії освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини / Є. А. Іванов, Т. І. Козак // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансо-ваному розвитку територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “Гуцульщина” (Косів, 18–19 травня 2012 р.). – Косів : ПП Павлюк М. Д., 2012. – С. 44–48.

Біланюк В. Результати ХІІ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” / В. Біланюк, Є. Іванов // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2011 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 3–6.

Іванов Є. А. Кам'янка / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – К.: Українська енциклопедія; ВАТ “Поліграфкнига”, 2011.

Іванов Є. А. Камула / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – К.: Українська енциклопедія; ВАТ “Поліграфкнига”, 2011.

Іванов Є. А. Канал Яричівський / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – К.: Українська енциклопедія; ВАТ “Поліграфкнига”, 2011.

Іванов Є. А. Капелівка / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – К.: Українська енциклопедія; ВАТ “Поліграфкнига”, 2011.

Іванов Є. А. Колодниця / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – К.: Українська енциклопедія; ВАТ “Поліграфкнига”, 2011.

Іванов Є. А. Кривуля / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 11. – К.: Українська енциклопедія; ВАТ “Поліграфкнига”, 2011.

Іванов Є. А. Моделювання стану природно-господарських систем постмілітар-них територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини ХІХ ст.) / І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, Б. М. Сулик // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 3. – С. 103–113.

Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій: монографія / Євген Іванов. - Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 334 с.
Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : монографія / Євген Іванов. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 372 с.
Іванов Є. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району / Євген Іванов, Іван Ковальчук, Оксана Терещук. - Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. - 208 с.
Іванов Є. Радіоекологічні дослідження: навч. посібн. / Євген Іванов. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 149 с.
Іванов Є. Методика еколого-ландшафтознавчого картографування гірничовидобувних територій / Є. Іванов // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Вип. 104. Географія. - Чернівці: Рута, 2001. - С. 207-213.
Іванов Є. А. Особливості ландшафтного знімання і кадастру в межах родовищ корисних копалин / Є. А. Іванов // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2002. - Вип. 62.- С. 110-115.
Іванов Є. Оцінка стану реґіональних геокомплексів в умовах впливу гірничодобувної промисловості (на прикладі Львівської області) / Є. Іванов // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ.- Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - Вип. 29. - Ч. 2. - С. 176-183.
Іванов Є. Технології ландшафтного моделювання в гірничо-видобувній промисловості / Є. Іванов // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2003. Вип. 63. С. 215-219.
Іванов Є. А. Сучасний стан розвитку процесів підтоплення і заболочення в межах Львовсько-Волинського кам’яновугільного басейну / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2003. - № 6. - С. 79-84.
Іванов Є. Особливості ландшафтної структури гірничопро-мислових геокомплексів / Є. Іванов // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - Вип. 31. - С. 106-113.
Іванов Є. А. Проблеми геоінформаційного моделювання гірничо-промислових геосистем / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, Н. І. Лобанська // Фізична географія та геоморфологія. - К. : ВГЛ Обрії, 2005. - Вип. 48. - С. 180-186.
Іванов Є. А. Історико-географічні та ландшафтно-динамічні аспекти трансформації природно-господарських систем гірничопро-мислових територій / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. : Географія.- Вінниця: [б. в.], 2007. - Вип. 14. - С. 15-20.
Іванов Є. А. Теоретико-методологічні основи й методика геоекологічного картографування і моделювання гірничопромислових геокомплексів / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географ. науки.- 2006. - № 2. - С. 15-23.
Іванов Є. Історико-географічні аспекти мануфактурного періоду освоєння мінеральних ресурсів Львівщини / Є. Іванов // Історія української географії.- Тернопіль: [б. в.], 2009. - Вип. 20. - С. 25-40.
Іванов Є. А. Природно-географічні особливості освоєння мінеральних ресурсів Львівської області у допромисловий період / Є. А. Іванов // Фізична географія та геоморфологія. - К. : ВГЛ “Обрії”, 2009. - Вип. 55. - С. 170-181.