КРАВЦІВ Степан Степанович

доцент, кандидат технічних наук

Народився 4 вересня 1964 р. в с. Колоколин Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1988 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. Від 1987 р. працював у Львівському державному університеті ім. І. Франка на посадах лаборанта, інженера, асистента та доцента кафедри геоморфології.
У 1995 р. в Івано-Франківському державному технічному інституті нафти і газу захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Геодезичний моніторинг техногенного рельєфу (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)”.
У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геоморфології. З 2001 р. працює доцентом кафедри конструктивної географії і картографії.
Наукові інтереси пов’язані із вивченням вертикальних і горизонтальних деформації земної поверхні техногенних територій, актуальних питань історичної і тематичної картографії, геодезії та геоінформатики.
Автор 58 наукових, навчально-методичних та енциклопедичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Лозинський Р. Критерії депресивності міст і регіонів України: Теоретичний аспект / Р. Лозинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: [Зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 193–201.

Кравців С. С. Геодезичні спостереження : Текст лекцій / С. С. Кравців, В. В. Лозинський. - Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1993. - 32 с.
Кравців С. С. Вивчення динаміки техногенного рельєфу на території Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / С. С. Кравців // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. - 1994.- Вип. 19. - С. 162-164.
Кравців С. Моніторинг техногенно-зміненого рельєфу: актуальність та ефективність функціонування / С. Кравців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (реґіональна політика): Щорічник наук. праць. - Львів : Ін-тут регіон. досліджень, 2000. - С. 56-61.
Кравців С. Геодезичний моніторинг та еколого-геоморфо-логічні дослідження морфодинаміки рельєфу у м. Львові / С. Крав-ців, М. Кобелька // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки : Зб. наук. праць. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 376-378.
Кравців С. С. Наукові засади аналізу систем та об’єктів спостереження за станом геологічного середовища / С. С. Кравців, Р. В. Волчанський // Екологічний моніторинг регіону. Експертна оцінка стану і функціонування. - Львів : НВЦ “Опілля-Л”, 2009. - С. 34-36.