ПЕТЛІН Валерій Миколайович

завідувач кафедри, професор, доктор географічних наук

Народився 15 березня 1951 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в сім’ї геологів. У Кривому Розі закінчив школу й технікум. У 1976 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 1979-1988 рр. працював інженером Чорногірського географічного стаціонару Львівського університету. Дослід-ження цього періоду послужили основою кандидатської і докторської дисертацій.
У 1988 р. в Інституті географії АН УРСР (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: “Динаміка і розвиток природних територіальних комплексів Чорногірського ландшафту” під керівництвом проф. Г. П. Міллера. У 1999 р. в Одеському національному університеті ім. І. Мечникова захистив докторську дисертацію “Закономірності організації ландшафтних фацій” (науковий консультант проф. Г. І. Швебс).
Працював на посадах асистента, доцента, професора кафедри фізичної географії. У 2008 р. очолив кафедру конструктивної географії і картографії Львівського національного університету ім. І. Франка. Голова Львівського відділення географічного товариства України, член національного комітету географів України НАН України.
Наукові інтереси пов’язані з експериментальним ландшафтознавством, ландшафтно-екологічною експертизою, конструктивним і теоретичним ландшафтознавством. Автор понад 140 наукових і навчально-методичних публікацій.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Петлін В. М. Конструктивно-географічні засади організації рекреаційної діяльності в межах КНПП / В. М. Петлін, А. І. Яворський // Рекреаційне і заповідне природокористування – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – С. 3–13.

Петлін В. М. Принципи організації рекреаційно-туристичної діяльності в національних парках / В. М. Петлін // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки. – 2012. – №7. – С. 26–34.

Петлін В. М. Слово про науковця / В. М. Петлін // Энергия созидания: воспоминания о В. Е. Некосе. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – С. 101–105.

Петлін В. М. Спосіб життя: системний аналіз / В. М. Петлін // Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб. наук. ст. / За ред. Ю. М. Панишка. – Львів, 2012. – Вип. 4. – С. 28–31.

Petlin V. M. Stan oraz perspektywy rozwoju nauki o krajobrazie / V. M. Petlin // Krajobraz і turystyka w warunkach zrownowazonego rozwoju ( Kielce–Sobkow , 5 – 7 lipca 2012). – S . 49–50.

Петлін В. М. Прикладне ландшафтознавство / В. М. Петлін. - К. : ІСДО, 1993.- 92 с.
Петлін В. М. Закономірності організації ландшафтних фацій / В. М. Петлін. - Одеса: Маяк, 1998. - 240 с.
Петлін В. М. Ландшафтно-екологічна експертиза : навч. посібн. / В. М. Петлін. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 236 с.
Петлін В. М. Синергетика ландшафту / В. М. Петлін. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 205 с.
Петлін В. М. Конструктивне ландшафтознавство / В. М. Петлін. - Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 357 с.
Петлін В. М. Концепції сучасного ландшафтознавства / В. М. Петлін. - Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 351 с.
Петлін В. М. Стратегія ландшафту / В. М. Петлін. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 288 с.
Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем / В. М. Петлін. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 304 с.
Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. - Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 400 с.
Петлін В. М. Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посібн. / Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - 172 с.
Петлин В. Н. Динамика и развитие природных территориальных комплексов Черногорского ландшафта / В. Н. Петлин. - К. : Изд-во Института геофизики АН УССР, 1989. - 17 с.
Петлин В. Н. Стационарные исследования динамики и развития ПТК: навч. пособие / Г. П. Миллер, В. Н. Петлін. - Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1985.- 79 с.
Петлин В. Н. Исследования динамики и развития ПТК полу-стационарными и экспедиционными методами: навч. пособие /   Г. П. Миллер, В. Н. Петлин. - Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1985. - 69 с.
Петлін В. М. Стан ландшафтних систем природоохоронних територій - як індикатор загального стану ландшафтної сфери / В. М. Петлін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - Київ-Луцьк: РВВ Луцького ДТУ, 2002. - Т. 4. - С. 247-250.
Петлін В. М. Інформаційні механізми організації природних територіальних систем / В. М. Петлін // Теоретические и прикладные проблемы современной географии: матер. междунар. науч. конф., памяти академика Г. И. Швебса. - Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. - С. 98-99.