ПИЛИПОВИЧ Ольга Василівна

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 5 вересня 1976 р. у Львові. У 1998 р. закінчила географічний факультет Львів-ського державного університету ім. І. Франка, у 2003 р. - аспірантуру цього ж університету.

У грудні 2007 р. в Львівському національному університеті ім. І. Франка захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем Верхнього Дністра” зі спеціальності 11.00.04 - геоморфологія і палеогеографія (науковий керівник: проф. І. П. Ковальчук).
З вересня 2003 р. працювала на посаді асистента кафедри конструктивної географії і картографії (0,5 ставки), а з вересня 2009 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де працює й сьогодні.
Наукові інтереси пов’язані з еколого-геоморфологічними дослідженнями басейнових систем, напівстаціонарним вивченням інтенсивності денудації у гірських басейнових системах Карпат.
Автор 29 друкованих наукових праць, у т. ч. 7 статей у фахових виданнях.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Пилипович О. Аналіз антропогенного навантаження на басейнові системи Верхнього Дністра / О. Пилипович // Ресурси природних вод Карпатського регіону: проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23–24 травня 2012 р.). – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2012. – С. 45–50.

Пилипович О. Оцінка ризиків селеутворення в межах Національного природ-ного парку “Сколівські Бескиди” / О. Пилипович, О. Сорока // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 2 (66). – С. 240–247.

Пилипович О. В. Організація прикордонного екологічного контро-лю / О. В. Пилипович. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.

Петровська М. Культура, побут та звичаєві традиції населення, що проживає в межах пам'ятки природи місцевого значення “Стільська” / М. Петровська, О. Пилипович // Наукові записки Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2011. – Вип. 30, № 2. – С. 221–227.

Пилипович О. Екологічні аспекти стратегії сталого розвитку державного підприємства “Міжнародний аеропорт Львів” / О. Пилипович // Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку. Матеріали другого туру Всеукр. наук-практ. конф. (Львів, 24–25 листопада 2011 р.), Т. 2. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 268.

Пилипович О. Методика вивчення стоку завислих наносів для аналізу інтенсивності ерозійно-акумулятивних процесів басейну / О. Пилипович // Вісн. Львів. у-ту. Серія геогр. - 2000. - Вип. 27. - С. 46-52.
Пилипович О. В. Еколого-геоморфологічний аналіз басейнової системи малої річки (на прикладі р. Яблунька, м. Старий Самбір) / О. В. Пилипович // Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові системи освоєних регіонів: Зб. наук. праць. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - С. 315-320.
Пилипович О. Деградаційні процеси у лісових екосистемах гірської частини сточища Дністра / О. Пилипович, А. Михнович // Наук. вісник Націон. аграр. ун-ту. - Київ: [б. в.], 2009. - Вип. 128. - С. 161-168.
Pylypovych O. Momitoring research of the water quality in the Upper Dnister river systems / О. Pylypovych // Integarted land and water resources management : Towards Sustainable rural development.- Frankfurt (Oder), 2005 // CD.
Pylypovych O. V. Assessment of forest economy activity impact on the sediment load in the small catchments of mountain part of Dnister river basin (Ukrainian Carpathians) / O. V. Pylypovych// Proce-edings of the 10th international Symposium on River Sedimentation. Vol. I. - Moscow, 2007. - P. 327-332.