МКРТЧЯН Олександр Сергійович

доцент, кандидат географічних наук

Народився у березні 1977 року у м. Львові. У 1994 р. вступив до Львівського Національного університету. У 1999 р. закінчив університет за спеціальністю "географія". У 1999-02 рр. навчався в аспірантурі. З 2003 р. викладає на кафедрі Конструктивної географії і картографії. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацією на тему "Ландшафтно-екологічні основи інтеграції даних у земельні інформаційні системи". Автор понад 50 наукових публікацій, більшість з них – у фахових виданнях ВАК. Член Українського географічного товариства.
Розробив та викладає спецкурси: Міжнародні аспекти природоохоронної діяльності, Нормування антропогенного навантаження, Екологічна політика, Аерокосмічні дослідження в гідроекології, Природоохоронні технології, Технології очищення викидів і скидів, Екологія кризових ситуацій, Інформатика і системологія.
Сфери наукового інтересу: методологічні проблеми географії та екології; ландшафтна екологія; просторовий аналіз та геоекологічне моделювання в ГІС; інтеграція природно-географічних даних в земельні інформаційні системи.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Mkrtchian A. 2013. Using Habitat Quality and Diversity Measures to Assess Conservation Priorities for Sites in the Ukrainian Carpathians . In: J. Kozak et al. (ed) The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Environmental Science and Engineering, Springer, p. 655-667 .

Mkrtchian A. (2013) The relations between land surface morphometry and spectral characteristics of ecosystems in the Ukrainian Carpathians // Ekologia (Bratislava), Vol. 32, No. 1, p. 87 – 94 .

Мкртчян О. Оціночне моделювання придатності земель для вирощування картоплі з використанням методів ГІС-аналізу // Фізична географія і геоморфологія. – 2012. – Вип. 2(66). – С.258–267.

Мкртчян О. С. Порівняльний аналіз зв'язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положенням у ландшафтній структурі / О. Мкртчян, П. Шубер // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, Ч. 2. – С. 91–97.

Mkrtchian A. The analysis of relations between land surface morphometry and spectral characteristics of ecosystems in Ukrainian Carpathians / A. Mkrtchian // From Data to Knowledge, from Knowledge to Action: Proceedings of the Forum Carpaticum 2012, 30th May – 2nd June 2012, Stara Lesna, High Tatras, Slovakia. – Nitra, Slovakia, 2012. – P. 120–121.

Мкртчян О. С. Дослідження чинників прояву ерозії, спровокованої стоком талих вод, на стокових майданчиках / І. П. Ковальчук, О. С. Мкртчян // Фізична географія і геоморфологія. – 2011. – Вип. 2(63). – С.106–114• 

Мкртчян О.С. Глобальне потепління та його вплив на термічний режим Західної України. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 206-214.

Мкртчян О.С. Екологічна морфометрія як перспективний напрямок еколого-геоморфологічних досліджень // Фізична географія і геоморфологія. – 2010. – Вип. 1(58). – С.131-136.

Мкртчян О.С., Шубер П.М. Геоінформаційне моделювання температурного поля західних регіонів України // Фізична географія і геоморфологія. – 2009. – Вип.57. – С.104-112.

Мкртчян О. Принципи автоматизованого ландшафтно-екологічного картування // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – 2008. – Том 21 (60), №2. – С.238-247.

І. Ковальчук, О. Мкртчян . Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів // Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. –2008. –Вип. 35. -С.159-164.

Мкртчян О.С., Шубер П. М. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу // Фізична географія і геоморфологія. –2008. –вип.54. –С.187-194.

Мкртчян А. С. Автоматизированное выделение ландшафтных единиц путем классификации рельефа с применением ГИС // Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология. Труды Международной школы-конференции "Ландшафтное планирование". –М.: географический факультет МГУ, 2006. –С. 203-208.

Мкртчян О. С. Картування водно-повітряного режиму ґрунту та перерозподілу вологи на схилах з використанням отриманих за допомогою ГІС-аналізу топографічних індексів // Український гідрометеорологічний журнал. –2006. –№1. –С. 151-157.

Мкртчян О. С. Структурованість ландшафтів – екзистенційний вимір // Тоталогічні образи ландшафту: Мат-ли VI Міжнар. наук.-методол. конф. "Філософія і географія. Проблеми постнекласичних методологій в природничо-географічних науках" / Наук. вісник Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –Вип. 3.–К.: ДАККіМ, 2006. –С. 47-50.

Мкртчян О. Інформаційна парадигма в географії // Фізична географія та геоморфологія. –2005. –Вип.47. –С.124-131.


Мкртчян О. Морфотопи як територіальні одиниці картування та оцінки природних умов // Наук. записки Тернопільського національного педагог. ун-ту. Сер. геогр. –2004. –№ 3. -С. 181-187.


Мкртчян О. Геоінформаційне моделювання процесу схилової ерозії // Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. –2004. –Вип. 30, ч-на 1. -С.188-193.


Мкртчян О. С. Підходи до синтезу поняття ландшафту // Феномен ландшафту: частини – ціле – все. Філософія і географія. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. пр. –К.: Б.в. -2004. –С.56-59.

Mkrtchyan A. 2004. Spatial interpolation of field data on plant abundance // Commarmot B., Hamor F. D. (eds.) Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. Proceedings of international conference 13-17 October 2003. –Birmensdorf, Swiss: Federal Research Institute WSL; Rakhiv: Carpathian Biosphere Reserve. –P. 314-321.

Мкртчян О. Зміст та форма представлення даних про природні умови в земельних інформаційних системах // Геодезія, картографія і аерофотознімання. –2003. -№63 -С. 255-259.