ПЕТРОВСЬКА Мирослава Андріївна

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 7 лютого 1970 р. у Львові. У 1992 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка. У 1992-1997 рр. працювала на посаді інженера науково-дослідної лабораторії при кафедрі геоморфології.
У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. З березня 2001 р. зарахована на посаду молодшого наукового співробітника (0,5 ставки). 25 травня 2001 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді К.35.051.08 з географічних наук при Львівському національному університеті ім. І. Франка на тему: “Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території” під керівництвом проф. І. П. Ковальчука.
З вересня 2001 р. працювала на посаді асистента кафедри конструктивної географії і картографії (0,5 ставки), а з вересня 2002 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де працює й сьогодні. 19 жовтня 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії.

Наукові інтереси пов’язані з реґіональними еколого-географічними, медико-географічними і краєзнавчими дослідженнями, вивченням проблем оцінки геоекологічної напруги, санітарно-епідеміологічної ситуації, екологічною стандартизацією, екологічною освітою і вихованням.
Автор близько 50 друкованих наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. двох монографій і двох навчальних посібників, один з яких з грифом Міністерства освіти і науки України.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Петровська М. Аналіз впливу автотранспорту на забруднення атмосферного повітря м. Яворова монооксидом карбону / М. Петровська, Л. Каплун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40, Ч. 2. – С. 109–116.

Петровська М. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Жовківського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації / М. Петровська, Х. Побігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – 2012. – № 1 (Вип. 31). – С. 191–198.

Антоняк Г. Л., Петровська М. А. Екотоксикологія * * / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с

Петровська М. Культура, побут та звичаєві традиції населення, що проживає в межах пам'ятки природи місцевого значення “Стільська” / М. Петровська, О. Пилипович // Наукові записки Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2011. – Вип. 30, № 2. – С. 221–227.

Петровська М. Геоекологія Розточчя: монографія / І. Ковальчук, М. Петровська. - Львів: РВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 192 с.
Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила): навч. посібн. / М. А. Петровська. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2005.- 205 с.
Петровська М. А. Екологічний менеджмент : навч. посібн. / М. А. Петровська. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 187 с.
Петровська М. Екологічний моніторинг реґіону : експертна оцінка стану і функціонування : наук.-навч. видання / [за ред І. Ковальчука / І. Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й. Вишневський та ін.]. - Львів: ГО “Опілля”, 2009. - 608 с.
Петровська М. А. Реґіональна екологічна практика : метод. рекомендації / Є. А. Іванов, М. А. Петровська - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 48 с.
Петровська М. А. Земельно-ресурсний потенціал Яворівщини (Львівська область) і тенденції змін його стану в XX-XXI ст. / І. П. Ковальчук, М. А. Петровська, О. Є. Андрусишин // Наук. вісник Національного аграрного університету. - К. : [б. в.], 2008. - Вип. 128. - С. 80-93.
Петровська М. Концепція моніторингу санітарно-епідеміологічної ситуації і здоров’я населення регіону / І. Ковальчук, М. Петровська // Наук. записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. -2006. - № 2. - С. 165-172.
Петровська М. А. Проблеми водопостачання Львова та шляхи їхнього розв’язання / І. П. Ковальчук, М. А. Петровська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- К. : ВГЛ “Обрії”, 2005. - Т. 7. - С.102-111.
Петровська М. А. Вплив чинників довкілля на здоров’я населення Розтоцького реґіону / М. А. Петровська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. - 2004. - Вип. 30. - С. 234-241.
Петровська М. А. Теоретичні та методичні засади геоеко-логічного та еколого-геоморфологічного аналізів / М. А. Петровська //Наук. записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Серія : Географія. - 2004. - № 2. - Ч. 1.- С. 29-39.
Петровська М. Моніторинг санітарно-епідеміологічної ситуації та здоров’я населення Львівської області / І. Ковальчук, М. Петровська // Наук. записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту. Серія : Географія.- 2004. - № 3. - С.143-151.
Петровська М. А. Необхідність проведення та організація реґіональної екологічної практики / Є. А. Іванов, М. А. Петровська // Проблеми і перспективи екологічної освіти : Матер. міжнарод. наук.-практ. семінару. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - С. 36-39.