КІПТАЧ Федір Ясонович

кандидат географічних наук, доцент

Кіптач Федір Ясонович, 1951 р. народження, кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка. 1980 р. закінчив географічний факультет. 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 “Екологічний стан агроландшафтів Подільського Побужжя та шляхи його оптимізації”.
1980–1987 р.р. інженер, а з 1988 по 2006 р.р – науковий співробітник Науково-дослідної частини географічного факультету. Брав участь у виконанні госпдоговірних робіт і держбюджетних тем. Автор 55 проектів “Великомасштабного картування ґрунтів з метою контурної організації території адміністративних районів Калінінської (Росія), Львівської, Хмельницької та Вінницької областей”.
2003–2006 р.р. працював на посаді (0,25 ст.) доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи за сумісництвом. З 15 листопада 2006 р. працює на посаді доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
Досвід педагогічної діяльності дванадцять років. Підготував сім загальних курсів і спецкурсів, які читає на географічному факультеті, факультетах журналістики, історічному та математичному Львівського національного університету імені Івана Франка. Серед них загальні курси – “Соціоекологія”, “Основи екології”, “Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи”, а також спецкурси: “Охорона земельних і лісових ресурсів”, „Екологічна безпека поселень”, „Урбоекологія”, „Організація природоохоронної діяльності”, „Екологічно депресивні регіони України”. Щорічно керує виконанням курсових, дипломних і магістерських робіт.

Науковий доробок: п’ятдесят наукових праць, зокрема: шість монографій, два навчальні посібники, один біобібліографічний покажчик, решта статті.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Блажко Н. Б. Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської області / Н. Б. Блажко, Ф. Я. Кіптач // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 107–113.

Блажко Н. Б. Сучасний стан повітряного басейну України та головні тенденції його змін: стаціонарні джерела забруднення / Н. Б. Блажко, Ф. Я. Кіптач // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 3–8.

Кіптач Федір. Раціональне використання природних ресурсів: навч. метод. посіб. / Ф. Кіптач. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 119 с.

Кіптач Ф. Сучасний стан повітряного басейну України та головні тенденції його змін: стаціонарні джерела забруднення / Ф. Кіптач, Н. Блажко // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 2. – С. 3-8.

Кіптач Ф. Раціональне використання природних ресурсів / Федір Кіптач. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 119 с.

Екологічна конституція Землі. Методологічні засади. / Ю. Туниця, В. Василенко, …, Ф. Кіптач [та ін.]. За ред. Ю. Туниці. Ч.2. Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 440 с.

Кукурудза С. І. Метризація ландшафтного різноманіття та оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіонів для обґрунтування ідеї запро-вадження Екологічної Конституції Землі / С. І. Кукурудза, Ф. Я. Кіптач, О. Р. Перхач, Я. О. Чопик // Матер. ІІ туру Всеукр. наук. -практ. конф. “Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку”. У 2-х томах (24–25 листопада 2011 р.). – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Т. 2. – С. 94–96.

Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів: Монографія. – Львів, 2002. – 119 с. (у співавт.).
Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія.- Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2008.
Екологічний стан земельних ресурсів сильнорозчленованих височин Подільського лісостепу // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 2. – С. 16–20.
Територіальна диференціація рівнів екологічної депресивності регіонів України // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2007. – Вип. 34. – С. 114–119.
Залучення оборотної та послідовно (повторно) використаної води в регіонах України // Наук. вісн. Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – № 11 (Ч. ІІ). – С. 331–335.
Кіптач Ф.Я. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона : навч. посібник / Ф.Я. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 240 с.