КОЙНОВА Ірина Богданівна

кандидат географічних наук, доцент

Народилася 30.01 1971 р. у м. Львові. У 1993 році закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювала інженером на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету. Протягом 1995-1998 рр. навчалась в аспірантурі під керівництвом проф. Кукурудзи С.І. За перемоги у конкурсах Малої Академії Наук при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1987, 1988 рр.) ще у шкільні роки Койнова І.Б. у 1988 р. стала дійсним членом МАН. За відмінне навчання та плідну наукову роботу за час навчання в аспірантурі у 1998 рр. була Соросівським стипендіатом. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся”. З 1999 року працює на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи асистентом, а з 2002 року доцентом цієї ж кафедри. У 2004 році Койновій І.Б. присвоєне вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.
Брала участь у дослідженнях міжнародних науково-дослідних проектів:
- Польсько-українсько-білоруський проект  Єврорегіон Буг (1995 – 1999 рр.).
- Українсько-німецький проект "Трансформаційні процеси в басейні річки Дністер" (2000 – 2002 рр.).  
- Польсько-український проект „Сталий розвиток на національному, регіональному та локальному рівнях” (2005 – 2007 рр.)
Польсько-українско-білоруський проект „Розвиток туристичної інфраструктури м. Львова” (2009 - 2010 рр.)
Результати дослідження викладені у публікаціях фахових видань. У 2003 р. за активну наукову роботу була стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації.
Койнова І.Б. активно працює у науковому плані зі студентами, які неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад та виступали на студентських наукових конференціях, в тому числі й міжнародних. Проводить екоосвітню роботу серед школярів та студентів: вона є постійним членом журі міських екологічних конкурсів школярів та обласних туристично-краєзнавчих змагань по туризму, співкерівником студентського екологічного гуртка при кафедрі РВПР і ОП.
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів: Член Українського географічного товариства.
Сфера наукових інтересів: дослідження антропогенної трансформації ландшафтних систем, екологічний менеджмент, управління природоохоронною діяльністю, менеджмент природно заповідних територій, сталий розвиток територій.
Перелік курсів, які читає: Ресурсознавство, Основи екології, Антропогенна трансформація довкілля, Екологічний менеджмент, Фінансування природоохоронної діяльності, Проблеми збалансованого розвитку територій,  Методи та методологія наукових досліджень.
Автор понад  60 наукових та науково-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Койнова І. Б. Досвід роботи студентського екологічного гуртка географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / І. Б.   Койнова // Материалы ІІІ научно-практической конференции “Краеведение в учебно-воспитательном процессе школ и ВУЗов”. – Брест, 2012.

Качак І. Екологічні проблеми міста Калуш Івано-Франківської області / І. Качак, І. Койнова // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 149-155.

Койнова І. Б. Негативні наслідки антропогенного впливу на бальнеологічні курорти Львівської області / І. Б. Койнова, М. В. Головатий // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф., (31 трав.–2 черв. 2012 р.). – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 68–69.

Койнова І. Б. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище / С. М. Стойко, І. Б. Койнова / / Український географічний журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50–57.

Койнова І. Сучасний антропогенний вплив на бальнеологічні курорти Львів-ської області / І. Койнова, М. Головатий // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 612–613: Географія. – С. 83–87.

Койнова І. Б. Сучасні екологічні проблеми як загрози збалансованому розвитку територій басейну річки Західний Буг / І. Б. Койнова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна: схід-захід – проблеми сталого розвитку”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Т. 2. – С. 74–77.

Койнова І. Б. Україна стоїть на порозі екологічної катастрофи / І. Б. Койнова, С. М. Стойко // Інтернет-газета “Вголос” 22.09.2012. – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/zhyttya/151.html .

Койнова І.Б. Можливості використання нових економічних інструментів для фінансування природоохоронної діяльності в Україні // Наукові записки  Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – № 1. – 2004.– С.181 – 184.
Kojnowa I. Stan ekologiczny oraz wykorzystanie zasobуw wodnych Bugu Zachodniego // Zlewni rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. Warszawa, 2007. – S. 27-34.
Койнова І. Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними / І. Койнова, Д. Ковпак // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2009. – Вип 36. – С. 194-200.
Койнова І., Рожко І. Сучасний антропогенний вплив на природні комплекси Чорногірського масиву Українських Карпат // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2009. – Вип 37. – С. 250-259.
Койнова І. Об’єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 132- 137.

Навчальні посібники:
Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – с.214.