,

 

СЕНЧИНА Богданна Володимирівна

кандидат географічних наук, доцент

 

Народилася 7.10.1953 р. у с.Зимна Вода Пустомитівського р-ну Львівської області. Закінчила заочне відділення географічного факультету Львівського Університету (1979). Кандидат географічних наук з 2001 року (Еколого географічні закономірності поширення популяцій аркто-альпійських видів рослин в Українських Карпатах), доцент (2005). У 1979–1992 працювала в Ботанічному Саду Львівського Університету на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співпрацівника, наукового співпрацівника. З 1992 р. – асистент кафедри РВПРіОП. У 2002 році переведена на посаду доцента. Наукові стажування проходила у 1997 р. на базі Гідрометеорологічного інституту в Одесі (за українсько-американською програмою „Екологічний менеджмент для майбутнього. Навчання викладачів”) та у 2006 р. – в Ягелонському університеті (Краків, Польща).
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів: Член Українського Ботанічного та Українського Географічного товариств, Екологічної та Географічної комісій Наукового товариства імені Шевченка.
Сфера наукових інтересів:
біорізноманіття: сучасний стан та проблеми його охорони, в т.ч. і на урбанізованих територіях; еколого-географічні закономірності поширення фіторізноманіття, зокрема популяцій рідкісних та зникаючих видів, їхнє збереження на природоохоронних територіях; польові дослідження залежності флористичної різноманітності від чинників середовища;
природно-заповідна справа: сучасний стан та механізми функціонування природоохоронних територій у різних країнах світу; планування територій та об’єктів ПЗФ, формування екологічної мережі на заході України, в т.ч. транскордонних екологічних коридорів, зокрема на польсько-українському пограниччі;
екологічний туризм, краєзнавство;
екологічний аудит: проблеми та перспективи його запровадження в Україні.
Перелік курсів, спецкурсів, які читає: Менеджмент природоохоронних територій; Заповідна справа; Екологічний аудит; Охорона ландшафтного різноманіття; Адміністративне управління; Біогеографія.

Автор та співавтор близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Брусак В. П. Цінні природні комплекси та об'єкти верхів'я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В. П. Брусак, Б. В. Сенчина, Д. А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77–86.

Николин В. Болотні екосистеми високогір'я Чорногори: сучасний стан та охорона / В. Николин, Б. Сенчина // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 204–211.

Притула І. М. Еколого-географічні особливості болотних екосистем високогір'я Чорногори (Українські Карпати) / В. Б. Николин, І. М. Притула, Б. В. Сенчина // Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” (Львів, 24–25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – С.88–90.


Сенчина Б.В. Сучасний стан та проблема збереження аркто-альпіських видів рослин в Українських Карпатах // Екологічний збірник 3: Екологічні проблеми Карпатського регіону. Праці НТШ. – Т. ХІ – Львів, 2003. – С. 266–274.
Круглов І., Мельник А., Муха Б., Сенчина Б. Геоекологічна база даних басейну верхнього Дністра // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т. 1. – С. 69–75.
Wojciechowski K., Abramcuk A., Senczyna B., Brusak W. System obsczarow chronionych doliny Gornego i srodkowego Bugu oraz mozliwosci jego rozbudowy // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. – Warszawa, 2007. – S. 385–393.

Навчальні посібники:
Сенчина Б.В. Рослинний покрив // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. ( у співавт.) – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С. 54–68.