,

 

ТЕЛІШ Павло Степанович

асистент

 

Народився 1979 р. у місті Добромилі Старосамбірського району, Львівської області. У 2001 році закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2001-2005 рр. – учитель географії Чорнушовицької ЗОШ Пустомитівського району Львівської області; з 2001 по 2004 р. – аспірант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету Львівського національного університету; з 2004 р. – інженер; з червня 2005 р. – завідувач лабораторії „Екологічної експертизи” цієї ж кафедри. Є автором 20 наукових праць.
У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Еколого-географічні основи комплексного використання лісових ресурсів Верхньодністровських Бескидів” (науковий керівник: академік НАН України, д.е.н., проф. Туниця Ю.Ю.)
Сфера наукових інтересів: використання і охорона лісових ресурсів; краєзнавство і туризм.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Теліш П.  Географічні аспекти оптимізації структури лісів Верхньо-дністерських Бескидів на засадах наближеного до природного лісівництва / П. Теліш, М. Чернявський // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – Львів, 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 224–237.

Теліш П. С. Значення регіональних ландшафтних парків Бескидів у збереженні етнокультурної та історичної спадщини бойків / П. С. Теліш // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій. Мат. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю НПП “Гуцульщина”, (18–19 травня 2012 р.). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 309–312.

Теліш П. С. Ліси Верхньодністерських Бескидів як екологічна основа для формування регіональної екомережі / П. С. Теліш // Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття. Мат. наук.-практ. конф., (20 – 21 вересня 2012 р.). – Кременець: ТОВ “ Папірус-К”, 2012. – С. 165 – 171.

Теліш П. С. Ландшафтно-географічні особливості висотних рослинних поясів у Верхньодністровських Бескидах / П. С. Теліш // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип. 1 (65). – С. 39–47.

Теліш П.  Географічні аспекти оптимізації структури лісів Верхньодністерських Бескидів на засадах наближеного до природного лісівництва / П. Теліш, М. Чернявський // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 40. – Львів, 2012. – С. 224-237.

Назарук М.М. Методичні поради з курсу „Основи екології” / М.М. Назарук., П.С. Теліш, Н.Б. Блажко. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2012. – 48 с.

Теліш П.С. Географічні аспекти комплексного використання лісових ресурсів у Бескидах / П.С. Теліш // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 318: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 131-138.
Теліш П. С. Використання ландшафтів Верхньодністровських Бескидів для організації рекреаційної діяльності / П. С. Теліш, І. М. Рожко // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 36. – Львів, 2009. – С. 301-308.
Теліш П. С. Антропогенна трансформація в лісах Верхньодністровських Бескидів і шляхи її оптимізації / П. С. Теліш // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 37. – Львів, 2009. – С. 187-199.
Теліш П. С. Історико-географічні особливості розвитку та топоніміка сільських поселень у Верхньодністровських Бескидах / П. С. Теліш // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 38. – Львів, 2010. – С. 332-340.
Теліш П.С. Еколого-географічні основи комплексного використання лісових ресурсів Верхньодністровських Бескидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 „Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / П. С. Теліш. – Львів, 2011. – 20 с.