Ореста БОРДУН

доцент


79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
тел. cл. +3 032 296 46 03  
e-mail: bordun20@yahoo.com

Народилася 20 травня 1974 р., у 1991 р. закінчила середню школу № 70 м. Львова. У червні 1996 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю географія.

В липні 2003 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності економічна та соціальна географія (ДК № 019941), захистивши дисертацію на тему: “Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: економіко-географічне дослідження.”

З серпня 1997 р. працювала лаборантом Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1.09.2003 р. працюю асистентом, а з 2004 р. доцентом кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.
Напрямок наукової роботи: планування діяльності туристичних підприємств, маркетинг, діловий етикет в туристичному бізнесі, географія міжнародного туризму.

Володію вільно українською, російською, польською, англійською зі словником.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Бордун О. Ю. Аналіз туристичного потоку з Італії до України (на прикладі Львівської області) / О. Ю. Бордун, Д. А. Каднічанський // Географія та туризм: наук. зб. / Відп. ред Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 15. – С. 157–165.

Бордун О. Ю. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля / О. Ю. Бордун, А. Б. Ховалко // Географія та туризм: наук. зб. / Відп. ред Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 15. – C . 44–53.

Бордун О. Структура та динаміка міжнародних туристичних потоків України / О. Бордун // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5-7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 75–80.

Котик Л. І. Трансформація транспортно-туристичного комплексу Львівської області у контексті євроінтеграції / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик / Вісник Львівського інституту економіки і туризму : Зб. наук. ст.; редкол.: І. О. Бочан та ін.]. ? Львів : ЛІЕТ, 2012. ? № 7. ? С. 267?270.

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Бордун О. Ю. Стан та перспективи замкового туризму в контексті страте-гічного розвитку туристичної галузі західного регіону України / О. Ю. Бордун, С. В. Білоус // Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання Житомирського національного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 0,5 д. а.

Котик Л. І. Оптимізація транспортно-туристичної сфери регіону (на прикладі Львівської області) / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик // Географія і сучасність [зб. наукових праць]: Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4 [ред. рада: В.   П.   Андрущенко (голова)]. ? К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драго-манова, 2011. ? Вип. 14 (26). ? С.   140?146.

Бордун О.Ю. Комунікаційна інфраструктура прикордонної зони Полісся // Українське Полісся: Вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк: Надстир'я, 1998. – С. 151–152.
Бордун О. Проблеми розвитку транспортних коридорів західноукраїнського прикордоння / / Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 1999. – Випуск 24. – С. 38–41
Бордун О. Проблеми захисту ґрунтового покриву у процесі будівництва та експлуатації міжнародної автостради Львів – Краковець / / Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 1999. – Вип. 25. – С. 86–89.
Бордун О. Вплив комунікаційної інфраструктури на навколишнє середовище / / Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 2000. – Вип. 26. – С. 233–237.
Бордун О. Геоморфологічний чинник комунікаційної інфраструктури західно­ українського прикордоння // Вісник ЛНУ. Серія географічна. – Львів, 2000. – Вип. 27. – С. 242–246.
Бордун О. Природні особливості розвитку комунікаційної інфраструктури західноукраїнського прирордоння // Вісник ЛНУ. Серія географічна. – Львів, 200 3 . – Вип. 2 9 . – С. 3 - 7 .

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Маркетинг: Навчально-методичні матеріали.– Львів: Фенікс, 2004 – 52 с.

Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності: підручник. – К.: Знання, 2010. – 310 с.
Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Використання ресурсів Львівського туристичного центру в контексті україно-італійського співробітництва // Географія та туризм. – Вип. 7. – 2010. – Київ. – С.11–14.