ЖУК Ірина Зеновіївна

асистент

79000 Україна
м. Львів, вул. Дорошенка, 41, кімн. 4
тел. роб. 0 (32) 239 – 46 – 03
e-mail: kaftour.Iryna@rambler.ru

Народилася 3 грудня 1985 року у м. Ходорові. У 2003 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, кафедру туризму, спеціальність ,,Менеджмент організацій”.
У 2008 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю ,,Менеджмент організацій” і здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. Працює на посаді асистента кафедри туризму. У 2008 році вступила до аспірантури економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством. З 2008 року працює над кандидатською дисертацією на тему: ,,Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні”.
У 2009 р. вступила на юридичний факультет Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, навчається за спеціальністю правознавство, здобуває кваліфікацію юриста.
Сфера наукових інтересів: теорія, методологія та практика організації маркетингової діяльності туристичних підприємств, управління маркетинговою діяльністю, правові основи туристичної діяльності в Україні.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Жук І. З. Аналіз сучасних концепцій маркетингового управління / І. З. Жук // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: виклики посткризового періоду. ІХ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 13–14 квітня 2012 року). – Львів, 2012. Ч. ІІ. – С. 43–46.

Жук І. З. Маркетинговий інструментарій діяльності підприємств сфери туристичного бізнесу в Україні / І. З. Жук // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 136–142.

Жук І. З. Підходи до визначення сутності та значення ринку туристичних послуг в національній ринковій економіці / І. З. Жук //. Сучасні погляди розвитку економіки: новації, проекти, гіпотези: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 30–31 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ.: НО “Перспектива”, 2012. – С. 118–120.

Жук І. З. Структуризація ринку туристичних послуг як об'єкта маркетингового управління / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 51–62.

Жук І. З. Теоретичні аспекти управління маркетингом туристичного підприємства / І. З. Жук // Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17–18 лютого 2012 р.). – Київ, 2012. Ч. І. – С. 68–70.

Жук І.З. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні. Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Міжнародні Відносини. – 2008.– Вип. 24. – с. 71–76.
Жук І.З. Сутність та особливості підприємницької діяльності в сфері туризму. Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції ,,Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – c. 17 – 23.
Жук І.З. Політика Європейського союзу в галузі туризму. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІ міжнародної наукової  конференції.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – с. 45 – 47.
Жук І.З. Економічна оцінка рекреаційно-бальнеологічних ресурсів Карпатського регіону. Географія і туризм: Європейський Досвід // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – с. 174 – 178.
Жук І.З., Теоретичне уточнення і визначення змісту поняття ,,маркетинг”. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – с.145 – 149.
Жук І.З. Управління маркетинговою діяльністю підприємства як об’єкт теоретичного аналізу. Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін: матеріали економічної наукової конференції. – Тернопіль, 2011. –  с. 30 – 33.
Жук І.З. Особливості управління розвитком підприємств сфери туристичного бізнесу в Україні. – 2011. Подано до друку.
Жук І.З. Концептуальні засади формування системи управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств. – 2011. Подано до друку.
Жук І.З. Історико-теоретичний аналіз змісту поняття ,,управління маркетинговою діяльністю”. Вісник серія економічна. – 2011. Подано до друку.
Жук І.З. Формування та реалізація туристичної політики держави. Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг. ред. О.М. Лозинського, І.В. Карівця, І.М. Назаркевича. У 3-х частинах. – Ч.2. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – с. 42 – 44.
Жук І.З. Стан та тенденції розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу. Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму. // Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с.72 – 75.
Жук І.З. Структуризація ринку туристичних послуг як об’єкт маркетингового управління. Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Міжнародні Відносини. – 2011. Подано до друку.