Михайло ГАМКАЛО

доцент

Народився 11.11.1976 р. в м. Львові. У 1998 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність – географія, кваліфікація спеціаліста – географ-ґрунтознавець. 1998-2001 рр. – аспірант кафедри географії ґрунтів Львівського університету. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат”. З 2002 року працює на посаді наукового співробітника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. З 2003 року працює на посаді асистента, а з 2004 - на посаді доцента кафедри туризму.

Наукова діяльність присвячена дослідженням туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, збалансованому розвитку рекреаційних територій, активних форм туризму. Розробив і читає спецкурси: Туристичне країнознавство, Активний туризм, Спортивно-оздоровчий туризм, Методика організації наукових досліджень. Інформаційні технології в туризмі, Анімаційні послуги в туризмі, Організація екскурсійних послуг.

У 2004 році приймав участь у міжнародному проекті “Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas”. http://www.proland.iung.pulawy.pl/

Керує студентським науковим гуртком “Активний туризм”, учасники якого займаються пішохідним, гірським, водним, велосипедним, і гірськолижним туризмом, приймають участь в спелео-екскурсіях.

Опубліковано понад 40 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гамкало М. З. Особливості організації водного туризму р. Прип'ять в межах Волинської та Рівненської областей / М. Гамкало // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 90–95.

Гамкало М.З. Внутрішньопрофільна регуляція кислотно-основної рівноваги буроземів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр., 2003
Гамкало М.З. Кислотно-основні властивості буроземів Українських Карпат. Методологічний підхід, поняття та проблеми оцінки // Зб. наук. праць “Агрохімія і ґрунтознавство”, Умань, 2002
Гамкало М.З. Кислотна стійкість буроземів Українських Карпат і чинники її формування. Поняття та проблема оцінки // Вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол., 2001
Позняк С.П., Гамкало М. З. Кислотно-основная буферность буроземов Украинских Карпат // Почвоведение, 2001
Wawer R., Novocien E., Podolski B., Hamkalo M. Application of GIS and teledetection in landscape investigations. Analysis of land use changes in upland losess watershed in context of potential water erosion // Ландшафтознавство: традиції та тенденції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.
Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Інформаційні технології в туризмі // Навчально-методичні вказівки. словник комп’ютер­них термінів. Довідкові матеріали. – Львів: Фенікс, 2005
Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Діловий етикет у туристичному бізнесі // Навчально-методичні вказівки. Довідкові матеріали. – Львів: Фенікс, 2005
Novocien E., Hamkalo M. The study of planning and designing of some elements of agricultural roads located within upland protected areas // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.,2006
Воробель Я. М., Шумська О. А., Гамкало М. З. Англійська мова. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006
Гамкало М. З. Современное состояние и перспективы развития активного туризма в Закарпатской области // Turystyka w Euroregionie Karpackim. Perspektywy rozwoju. Konferencja naukowa. Rzeszow. Polska. 2007
Гамкало М. З. Розвиток спелеотуризму в межах Закарпатської області. // Матеріали міжнар. наук. конференції „Географія і туризм: європейський досвід”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 
Гамкало М. З. Особливості організації пішохід­ного туризму в межах Свидовець­кого масиву // Матеріали ІІ міжнар. наук. конференції „Географія і туризм: європейський досвід”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008
Гамкало М.З., Романив П.В. Естественно-туристический потенциал Прикарпатья / Экономика отраслей в условиях глобализации: теория, методология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: (Белгород, 10-11 апр. 2008 г.) / БeлГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Г.И. Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009.
Гамкало М. З. Організація водного туризму в межах р. Дністер // Матеріали ІІІ міжнар. наук. конференції „Географія і туризм: європейський досвід”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009
Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2009
Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Використання ресурсів Львівського туристичного центру в контексті україно-італійсього співробітництва // Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпрес, вип.7., 2010
Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Розвиток водного туризму в західному регіоні України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: Географія, 2010
Michajlo Hamkalo, Nazar Kudla. Karpaty Ukrainskie jako region turystyczny - uwarunkowania i mozliwosci rozwoju // Prace geograficzne, zeszyt 125. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Krakow, 2011.