Наталія ГАНИЧ

асистент


Народилася 28 лютого 1974 року у м. Львові. У червні 1998 році закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “економічна та соціальна географія”, здобула кваліфікацію географ, викладач. З 1991 по 1999 рр. працювала старшим лаборантом кафедри географії України. 1999-2003 рр. – інженер 1 категорії деканату факультету міжнародних відносин. З травня 2003 р. - старший лаборант кафедри туризму. Асистент кафедри туризму з 1 вересня 2003 р.

Читає лекційний курс з дисципліни “Географія міжнародного туризму” для студентів 1 курсу спеціальності “туризм”. Навчально-методична робота зорієнтована на підготовку методичних вказівок до курсу “Географія міжнародного туризму”.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Ганич Н. М. Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та шляхи оптимізації розвитку / Н. М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Ч. 1. – С. 24–29.

Гаталяк О. М. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 95–100.

Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Особливості лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області // Матеріали І-ої Всеукр. Наук.-практ. Конф. “Здорове довкілля – здорова нація” (Бердянськ, 27-29 травня 2004). – Бердянськ, 2004. С. 42-45.
Бордун О.Ю., Ганич Н.М. Дослідження прикордонної транспортної інфраструктури – новий напрям географії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць . – Вінниця: Антекс – УЛТД, 2004. – Випуск 4. С. 47-50.
Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Соціально-економічна роль міжнародного туризму // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, ПП “СКД”, 2008. – С. 288-290.
Ганич Н.М. Особливості формування туристичного попиту // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Львів – Славське, 25-28 вересня 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008. – С. 31-35.
Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Сутність і основні підходи наукового порівняння в країнознавстві // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 квітня 2010 р.). – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – 328 с.
Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 10. – С. 118-122.