Дмитро КАДНІЧАНСЬКИЙ

доцент, кандидат географічних наук

Народився 29.03.1978 р. у м.  Самбір  Львівської обл. Закінчив географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка (2000). 2000 - 2003 рр. - аспірант кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ ім. І. Франка. 2003 - 2007 р. - старший лаборант цієї ж кафедри. З вересня 2007 р. по вересень 2010 р. - асистент кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка. З жовтня 2010 р. - доцент цієї ж кафедри.
У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему “Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття”
Для студентів географічного факультету розробив та читає такі курси: Молодіжний та навчальний туризм, Методика розробки турів, Історико-культурний туризм; керує навчальними практиками, магістерськими та дипломними роботами.
Наукові інтереси: молодіжний, релігійний та історико-культурний туризм, рекреаційно-туристичний потенціал України, історія розвитку туризму в Україні, зокрема, на Галичині, історія України, архітектура України (сакральні та оборонні споруди).
Є членом ряду громадських організацій, зокрема, Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (Заступник Голови Правління), Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Товариства прихильників фортець та палаців.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Бордун О. Ю. Аналіз туристичного потоку з Італії до України (на прикладі Львівської області) / О. Ю. Бордун, Д. А. Каднічанський // Географія та туризм: наук. зб. / Відп. ред Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 15. – С. 157–165.

Каднічанський Д. А. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів / Д. А. Каднічанський // Краєзнавство: науковий журнал. – Ніжин: ТОВ НВП “Ферокол”, 2012. – Ч. 1 (78).– C 128–137.

Каднічанський Д. А. Внесок громадських організацій Львівської області у розвиток молодіжного туризму / Д. А. Каднічанський // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 48–54.

Каднічанський Д. А. Особливості розвитку подієвого туризму у Львівській області / Д. А. Каднічанський, І. М. Грицюк // Географія та туризм. – Київ, 2012. – № 20. – С. 174–184.

Каднічанський Д. А. Особливості туристично-ресурсного потенціалу м. Самбора та Самбірського р-ну Львівської області / Д. А. Каднічанський, А. М. Манько // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.159–163.

Каднічанський Д. А. Туристично-ресурсний потенціал Турківського району Львівської області / Д. А. Каднічанський // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.151–155.

Мальська М. П. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. П. Рутинський, І. Г. Пандяк, Д. А. Каднічанський // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 13–19.

Каднічанський Д.А.З історії вивчення поверхонь вирівнювання Українських Карпат / Д.А. Каднічанський // Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2002. – Вип. 29, ч. 1. – С. 131–135.
Каднічанський Д.А. Оборонні споруди Самбора / Д.А. Каднічанський // Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини” (м. Львів, 21 листопада 2002 р.). – Львів: В-чий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – С. 135–149.
Каднічанський Д.А. Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності / Д.А. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 106–114.
Каднічанський Д.А. “Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.04 “геоморфологія і палеогеографія” . – Львів, 2009. – 20 с.
Каднічанський Д.А. Скансени України як об’єкти туризму // Географія, економіка, екологія, туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І.В.Смаля. – Ніжин: МІЛАНІК, 2009. – С. 55–68.
Каднічанський Д.А. Використання історичної спадщини українського козацтва у туристичній діяльності в Західній Україні / Д.А.Каднічанський // “Шляхи розвитку туристичного бізнесу напередодні крупних міжнародних спортивних змагань”: Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспирантів та молодих вчених  (Донецьк, 24–25 березня 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С.155–159.
Каднічанський Д.А. Історична спадщина УПА і туризм / Д.А.Каднічанський // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: європейський досвід” (Львів–Брюховичі, 9-11 жовтня 2009 р.). – Львів, 2009. – С.63–66.
Каднічанський Д.А. Особливості розвитку молодіжного туризму у Львівській області  /
Д.А.Каднічанський // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковроди”: Науково-теоретичний збірник. – Спецвипуск: Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – С. 148–151.
Каднічанський Д.А. Молодіжний і навчальний туризм: курс лекцій / Д.А.Каднічанський. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 60 с.
Каднічанський Д.А. Забезпечення розвитку молодіжного туризму на регіональному рівні  / Д.А.Каднічанський // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: європейський досвід” (Львів–Сколе, 24–26 вересня 2010 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С.67–70.