о

МАЛЬСЬКА Марта Пилипівна

завідувач кафедри туризму,
професор, доктор економічних наук


79000 Україна, м. Львів, вул.. Дорошенка, 41
тел. c л. +38 032 239 40 49      
тел. д. +38 032 237 90 59
e-mail: malskym@ukr.net

Народилася 02. 03.1956 р. у м. Львові. Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1977 р. і отримала спеціальність “Географія. Економічна географія”. З 1978 по 1985 р. – викладач географії ВШ №13. У 1982 р. нагороджена нагрудним знаком “Відмінник народної освіти”. З 1985 по 1994 рр. – старший викладач кафедри економіки і організації поліграфічного виробництва Українського поліграфічного інституту.
У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Регіональні особливості формування і розвитку торговельного комплексу області”. 1994-1999 рр. – доцент кафедри географії України Львівського державного університету імені Івана Франка.
Вчене звання доцента кафедри географії України Львівського державного університету ім. Івана Франка присвоєно 21.02.1996 р. 1999-2001 рр. – докторант Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна та соціальна географія”. 2001-2003 рр. – доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Завідувач кафедри туризму з 2003 р.
У 2004 р. нагороджена нагрудним знаком “Почесний працівник туризму України”. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації)". У березні 2012 р. присвоєно звання професора.

Для студентів географічного факультету розробила і читає такі курси: “Вступ до спеціальності”, “Туризмологія”, “Ринок туристичних послуг”, “Актуальні проблеми туризму та сфери послуг”; керує виробничими практиками, дипломними та курсовими роботами, здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами.
Головні напрями наукової роботи пов'язані з розробкою теоретичних методологічних та прикладних проблем організації та управління сферою обслуговування та туризму на регіональному рівні.М.П. Мальська автор 189 наукових та навчально-методичних праць.

Під її керівництвом підготували і захистили дисертаційні роботи І.Пандяк, І.Пурська та А.Манько.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.

  Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.

Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.

  Мальська М. П. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. П. Рутинський, І. Г. Пандяк, Д. А. Каднічанський // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 13–19.

  Мальська М. П. Ємність та еластичність попиту на ринку туристичних послуг / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 240–244.

  Мальська М. П. Конептуальна модель кластера у світі туристичних послуг / М. П. Мальська // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 19–23.

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Пурська І. С., Мальська М. П. Міжнародний маркетинг / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. В. Занько. – К.: Знання, 2012. – 285 с.

    Мальська М. П. Організаційно-економічні важелі розвитку системи туристичних послуг Львівської області / М. П. Мальська, Ю. В. Занько // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 63–71.

  Мальська М. П. Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львів-ського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40(1). – С. 86–100.

  Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.

  Мальська М. П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля (Україна) та Республіки Польща / М. П. Мальська, А. Б. Ховалко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 72–78.

  Мальська М. П. Пріоритети розвитку туризму у польсько-українських відносинах / М. П. Мальська, О. П. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 138–143.

  Мальська М. П. Туристичні кластери Львівської області / М. П. Мальська // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 17. – С. 87–93.

  Мальська М. П. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду / М. П. Мальська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 143–152.

  Мальська М. П. Українсько-польське економічне співробітництво: торгівля, туризм, інвестиції / М. П. Мальська, Ю. В. Занько // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 281–287.

 

  Malska M . Approaches to organizational and economic levers of development of tourism in Lviv region / M . Malska , Yu . Zanko // Вісник Львівського універ-ситету. Серія: Міжнародні відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29 (1). – С. 63–72.

  Malska M. Turystyka na Ukrainie – aktualne problemy oraz tendencje rozwoju atrakcyjnych regionow / M . Malska // Wsp o lpraca polsko-ukrainska (gospodarka – oswiata – zdrowie – turystyka) / redakcja naukowa: Ireneusz Michalkow. – Warszawa , 2012 . – Р. 273 – 281.

Malska Marta. The structuring of national economic space of Ukraine as a basis for the improvement of its territorial and administrative arrangements / Pysarenko Svitlana, Malska Marta // Warsaw Regional Forum 2011 Functional regions – towards a new paradigm of territorial and cohesion policy ( Warsaw , 19 – 22 October 2011 ) . – S 44 – 45.

Мальская М.Ф. Территориальные торгово-экономические комплексы: понятие, структура, задачи исследования // Географические системы: проблемы моделирования и управления. – Казань, 1987. С.65-66.

 

Мальская М.Ф. Основные задачи предплановых исследований торгово-экономического комплекса областного региона // Проблемы регионального планирования. – Владимир, 1987. С. 216-217.

 

Мальская М.Ф. Теоретические и методические проблемы составления серии взаимосвязанных карт торгово-экономического комплекса административной области // Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской РСР и ее регионов. – Черновцы, 1987. С. 193.

 

Мальская М.Ф. Проблемы формирования региональных торгово-экономических комплексов // Молодые ученые – обществоведы УССР 70-летию Великого Октября. – Львов, 1987. С. 79-80.

 

Мальская М.Ф. Областной торгово-экономический комплекс: проблемы картографического моделирования. ДСП // Региональные проблемы интенсификации социально-экономического развития Белорусского Полесья. – Гомель, 1988. С. 122-124.

 

Мальская М.Ф. Историко-географические особенности формирования торгово-экономического комплекса Волыни / Прошлое и современность Волыни. – Луцк, 1988. С. 51-53.

 

Мальская М.Ф., Билецкий М.И., Ровенчак И.И. Опыт картографического моделирования отраслевых и межотраслевых комплексов сферы обслуживания населения // Картография и научно-технический прогресс. – Л., 1988. С. 77-79.

 

Мальская М.Ф. Проблемы развития ТЕК крупного города в условиях радикальной хозяйственной реформы / Социалистический город как обьект исследования и управления. – Л., 1988. С. 136-137.

 

Мальская М.Ф. Научные основы концепции регионального торгово-экономического комплексообразования // Повышение эффективности функционирования хозяйственного комплекса Волынской области. – Луцк, 1988. С. 29-43.

 

 Мальская М.Ф., Ковба Ж.Н. Рабочая программа и методические указания к выполнению практических работ по курсу «Экономическая география» для студентов специальности 1727 «Книговедение и организация книжной торговли». – Львов, 1988. - 17с.

 

 Мальская М.Ф. Карта «Торговля». Атлас Львовской области. – М.: Гук, 1989. С. 28.

 

 Мальская М.Ф. Методические указания, программа и контрольные задания по географии для слушателей подготовительного отделения заочной формы обучения. – Львов, 1989.- 53 с.

 

 Мальская М.Ф. Рабочая программа и методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по курсу «Экономическая география СРСР» для студентов специальности 0705 «Экономика и управление издательским делом и полиграфией». – Львов, 1989. – 24 с.

 

 Мальская М.Ф., Билецкий М.И. «Черный рынок в структуре торгового комплекса города Львова / Проблемы экономико-географического исследования / Вест. Львовского ун-та, сер.геогр. Вып. 17, 1990. С. 91-95.

 

 Мальская М.Ф. Основные этапы формирования торгового комплекса г. Львова // 50 лет воссоединения Западной Украины с  Украинской Советской Социалистической Республикой в составе Союза ССР. – Львов, 1989. С. 225-226.

 

 Мальская М.Ф. Экономические проблемы функционирования торгового комплекса г. Львова // Эколого-экономические и социально-правовые вопросы природопользования и охраны природы. – Львов, 1989. С. 66-68.

 

 Мальская М.Ф. Особенности территориального торгово-экономического комплексообразования в условиях радикальной хозяйственной реформы // Проблемы территориальной организации производительных сил региона. – Пермь, 1989. С.70-72.

 

 Мальская М.Ф. Торговый комплекс крупного города в новых условиях хозяйствования: некоторые экономико-географические аспекты // Совершенствование экономического и социального развития региона областного ранга. – Гомель, 1989. С. 74-76.

 

 Мальська М.П. Еволюція торгових функцій західноукраїнських міст в умовах товарного виробництва // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1989. С. 117-119.

 

 Мальська М.П. Історико-географічні та еколого-економічні особливості розвитку торгових комплексів Поділля // Проблеми екології Поділля. – Кам’янець-Подільський, 1989. С. 240-242.

 

 Мальська М.П. Система методів активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні економічних і економіко- географічних дисциплін у вузах поліграфічного профілю // Проблеми оптимізації навчального процесу в вузі в умовах перебудови вищої школи. – Львів, 1989. С. 119.

 

 Мальська М.П., Білецький М.І. Особливості “тіньової” економіки комплексу виробництва товарів народного споивання і сфери послуг регіону // Сучасні географічні проблеми Української РСР. Тези доп. VІ з’їзду Географічного товариства УРСР. – К., 1990. С. 214-215.

 

 Мальська М.П. Методичні вказівки та робоча програма з географії . – Київ НМК ВО, 1990 . – 68 с.

 

 Мальская М.Ф. Проблемы рационального природопользования и охраны природы в курсе «Экономическая география» в вузах полиграфического профиля // Проблемы географического образования населения и пропаганды географических знаний. – Гомель, 1990. – С. 91-93.

 

 Мальська М.П. Екологічні аспекти господарської діяльності споживчої кооперації в Західному регіоні УРСР // Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. – Тернопіль, 1990. – С. 108-109.

 

 Мальська М.П. Роль курсу “Економічна географія” у формуванні базових природоохоронних знань і екологічному вихованні студентів економічних спеціальностей // Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. – Тернопіль, 1990. С. 156-157.

 

 Мальська М.П. Географічні аспекти використання місцевих ресурсів у торговому комплексі регіону // Екологічні аспекти розвитку Волині. – Луцьк, 1991. С. 80-83.

 

 Мальська М.П. Екологічні аспекти використання місцевих природних ресурсів у торговому комплексі регіону // Проблеми раціонального використання, відтворення природно-ресурсного потенціалу УРСР. – Чернівці, 1991. С. 150-151.

 

 Мервинский Р.И., Мальская М.Ф. Вопросы экологии в экономических и экономико-географических дисциплинах вузов полиграфического профиля // Экономическая подготовка специалистов в инженерных вузах . – Луганск, 1991. С. 76.

 

 Билецкий М.И., Мальская М.Ф., Ровенчак И.И. Проблемы использования факторного анализа при картографическом моделировании регионализации сферы обслуживания населения. В кн.: Экологическое картографирование на современном этапе. – Ленинград, 1991. С. 27-29.

 

 Білецький М.І., Мальська М.П. Деякі нетрадиційні концепції аналізу структури торгового комплексу міста в умовах ринкової економіки // Вісник Львівського ун-ту, сер.геогр. Вип. 18. – Львів. С. 94-96.

 

 Мальська М.П. Вплив торговельно-географічного положення на структуру експорту і імпорту м. Львова у ХVІІІ ст. // Економічна і соціальна географія Волині. – Луцьк, 1992. С. 181-185.

 

 Писаренко С.М., Сініцин Є.Е., Мальська М.П. Реалізація трудового потенціалу села в умовах ринку // Трудовий потенціал в умовах ринку. – К., 1992. С. 85-95.

 

 Мальська М.П., Занько Ю.С. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні практичні завдання з курсу “Економічна географія України” для студентів економічних спеціальностей. – Львів, 1992. – 36 с.

 

 Мальська М.П. Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з курсу “Розміщення продуктивних сил і економіка районів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 1737 “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. – Львів, 1992. – 16 с.

 

 Мальська М.П. Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з курсу “Економіка, природокористування та охорона природи” для студентів спеціальностей 0705 та 1737. – Львів, 1993. – 20 с.

 

 Мальська М.П. Торговельний комплекс регіону в нових умовах: структурна деформація “Чорного ринку” // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. – Луцьк, 1993. С. 157-159.

 

 Мальська М.П. Структурні зміни трудового потенціалу торгівлі в умовах ринкової економіки // Трудовий потенціал України. – Львів. Тези доп., Луцьк, 30 грудня 1992. С. 60-62.

 

 Мальська М.П. Еволюція торговельно-географічного положення м. Львова // Тези доп. – Тернопіль, 1992. С. 55.

 

 Мальська М.П. Трансформація територіальної структури торговельного комплексу в умовах переходу до ринкової економіки: тенденції і перспективи // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування // Історія і сучасність. – Рівне, 1993. С. 239-241.

 

 Мальська М.П. Регіональні особливості формування і розвитку торговельного комплексу області // Автореф. дис. на здоб.наук.ступ. к.е.н. – Львів, 1993. – 18 с.

 

 Мальська М.П. Екологічні аспекти вузівського курсу “Економічна географія” // Проблеми географічної освіти в Україні. – К., 1993. С. 94.

 

 Мальська М.П. Еколого-економічні аспекти територіальної організації підприємств поліграфічної промисловості // Звітна науково-технічна конференція за 1992 р. УПУ. – Львів, 1993. С. 175.

 

 Мальська М.П. Еволюція торговельно-географічного положення м. Львова // Тези доп.другої звітн.наук.конф.викл. Тернопільського держ. пед.ун-ту географ.ф-ту за 1992 рік. – Тернопіль, 1993. С. 55.

 

 Мальська М.П. Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з курсу “Економіка, природокористування та охорона природи” для студентів спеціальностей 0705 та 1737. – Львів, 1993. – 20 с.

 

 Мальська М.П., Білецький М.І. Еколого-економічні аспекти розвитку міських торговельних центрів // Географічні природоохоронні проблеми західного регіону України. Вісн.Львів.ун-ту. Сер.геогр. Вип. 19. – Львів, 1994. С. 174-175.

 

 Malska Marta. Regional economic transborder cooperation in East-Central Europe. The international conference/ - Lublin, 1994. P. 55-56.

 

 Мальська М.П. Концепція територіальних торговельних комплексів в українській географії // Проблеми географії України. Матер.наук.конф. – Львів, 1994. С. 44-45.

 

 Мальська М.П. Основні структурні елементи та етапи впровадження соціально-економічного механізму розвитку торговельного комплексу області в умовах переходу до ринкової економіки // Звітна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу УПІ. Тези доповід. (Вип. ІІ) – Львів, 1995. С. 180.

 

 Мальська М.П., Гудзовська Л.О. Методичні вказівки, робоча програма, плани семінарських занять з дисципліни “Основи соціальної екології”. – Львів, 1995. – 28 с.

 

 Мальська М.П. Проблеми формування торговельного комплексу Єврорегіону // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва. – Київ: МОУ, 1995. С. 101.

 

 Мальська М.П. Внесок львівських вчених-географів у розвиток географії торгівлі // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. С. 206-211.

 

 Мальська М.П. Соціоекономічні аспекти розвитку торговельного комплексу м. Львова // Питання соціології. Т.2. Матеріали І Всеукраїнської конференції “Теоретичні та прикладні аспекти соціоекології” / За ред. Г.О.Бачинського та ін. – Львів: ВНТЛ, 1996. С. 204-206.

 

 Мальська М.П. Ретроперспективний аналіз становлення каркасу транспортної інфраструктури прикордонного регіону /на прикладі торговельно-економічного положення Львова у ХІІІ-ХVІІ ст.// Єврорегіон Буг: проблеми і перспективи транскордонного співробітництва. – Луцьк, 1996. С 122-128.

 

 Мальська М.П. Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу “Зміст програми і підручників з географії”. – Львів: ЛДУ, 1996. – 7 с.

 

 Мальська М.П. Історико-географічні особливості формування торгівлі прикордонних територій. Вісн.ЛДУ. Сер.геогр. Вип. 20, 1997. С. 29-32.
 

Мальська М.П. Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу “Маркетинг”. – Львів: ЛДУ, 1997. – 9 с.

 Мальська М.П. Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу “Техніка і технологія галузі”. – Львів: ЛДУ, 1998. – 10с.

 

 Білецький М.І., Влах М.Р., Ковальчук І.П., Кравчук Я.С., Мальська М.П., Муха Б.П., Позняк С.П., Шубер П.В. Збірник конкурсних тестових завдання з географії. – Львів: ЛДУ, 1998.

 

 Мальська М.П. Методологічні проблеми маркетингу туризму. Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 1 / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Туризм в Україні: економіка та культура”, 1998. С. 143-147.

 

 Історико-географічні аспекти формування західноукраїнської мережі міжнародних торгівельних шляхів // Вісник Львів.ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. – Вип.1. – Львів, 1999. С. 313-324.

 

 Ринкові фактори розвитку сфери торговельних послуг в Україні // Україна в ХХ столітті: концепція та моделі економічного розвитку. Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів. – Львів, 2000. С. 98-101.

 

 Регіональний споживчий комплекс як основа інтегрального комплексоутворення у сфері послуг // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів Європейської інтеграції. Вип. ХV / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів-Луцьк, 2000. С. 400-402.

 

 Концепція входження Жовківського і Сокальського районів до транскордонної асоціації “Єврорегіон Буг // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів Європейської інтеграції. Вип. ХV / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів-Луцьк, 2000. С. 151-156. (У співавторстві з В.Геричем, М.Пшевлоцьким, Я.Кравчуком, Ю.Зіньком).

 

 Зміст дефініції “сфера послуг” у працях польських вчених // Вісник Львівського ун-ту, серія географічна. Вип. 27. – Львів, 2000. – С. 246-249.

 

 Зінько Ю.В., Мальська М.П. Концепція туристичного загосподарювання національного природного парку “Яворівський: прилеглих територій” // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на розточчі. – Львів: Логос, 2000. – С. 201-203.
 

Мальська М.П. Особливості державного регулювання сфери послуг у зарубіжних країнах (теоретичний аспект) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. Вип. 2. – Львів, 2000. С. 528-531.

 Мальська Марта. Трудоресурсна функція сфери послуг: нові тренди у ринкових умовах // Стратегія українсько-польського соціально-економічного партнерства. Львів, 2000. С. 75-77.

 

 Зінько Ю.В., Мальська М.П. Розвиток екотуризму на транскордонній височині Розточчя // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розточанський збір 2000”. Кн. 2. – Львів: Меркатор, 2001. С. 32-35.

 

 Malska Marta. Zachodnioukrainskie magistrale komunikacyjne jako czynnikrozwoju regionalnego // Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzglednieniem restrukturyzas obszarow wiejskich. – Zamos’c’, 2001. S. 161-169.

 

 Мальська М.П. Споживчий комплекс у нових умовах: тенденції і проблеми // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту. Геогр. Науки. Вип. 2. – Луцьк, 2001. С. 132-134.

 

 Мальська М. Функціональна сегментація ринку послуг // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 3. – Львів, 2001. С. 158-165.

 

 Мальська М. Система послуг у просторовій організації суспільства // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 4. – Львів, 2001. С. 147-154.

 

 Мальська М. Територіальні системи послуг в умовах перехідної економіки // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 5. – Львів, 2001. С. 213-222.

 

 Мальська М. Вплив попиту на формування територіальних систем послуг // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 6. – Львів, 2001. С. 203-208.

 

 Мальська М. Географічні принципи сегментації ринку послуг // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Геогр. Вип. 28. – Львів, 2001. С. 213-221.

 

 Мальська М. Міждержавна співпраця у сфері послуг: перспективи для України // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий міжнародний та інформаційно-технологічний аспект. – Ужгород, 2001. С. 94-95.

 

 Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник. Вид. Центр. ЛНУ. – Львів, 2002. – 295 с.

 

 Мальська М. Сучасні тенденції формування глобального ринку послуг: інтернет у міжнародному туризмі // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 7. – Львів, 2002. С. 221-226.

 

 Мальська М. Методичні підходи до економіко-географічного дослідження територіальної системи послуг // Вісник  Львівського ун-ту. Сер. міжнар. відносини. Вип. 9. – Львів, 2002. С. 179-186.

 

 Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу. Львів. Видавн. центр ЛНУ. – Львів, 2003. – 360 с.

 

 Мальська М., Рутинський М. Планування діяльності туристичних підприємств: Навчально-методичні матеріали. – Львів: Фенікс, 2003. – 59 с.

 

 Мальська М. Методологічні засади системно-структурного аналізу послуг // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнар.відносини. Вип. 10. – Львів, 2003. С. 207-214.

 

 Мальська М., Зінько Ю., Лозинський Р., Рутинський М., Купець Г. та ін. Матеріали регіонального семінару “Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Закарпатської області”. – Ужгород, 2003. – 75 с.

 

 Мальська М., Зінько Ю., Лозинський Р., Рутинський М., Купець Г. та ін. Матеріали регіонального семінару “Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Львівської області”. – Львів, 2003. – 108 с.

 

 Мальська М., Зінько Ю., Лозинський Р., Рутинський М., Купець Г. та ін. Матеріали регіонального семінару “Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Івано-Франківської області”. – Івано-Франківськ, 2003. – 81 с.

 

 Мальська М., Рутинський М. Головні етапи становлення і перспективи розвитку туристичної освіти у Львівському університеті // Матеріали міжнародної наук.конф. до 120-річчя географії у Львівському ун-ті. – Львів, 2003. С. 341-345.

 Мальська М. Економіко-географічна сутність послуг // Науковий вісник Вол.держ.ун-ту ім. Лесі Українки № 8, 2003. С. 268-273.

 Мальська М. Теоретико-концептуальні засади географічного вивчення розміщення послуг // Вісник Львівського ун-ту. Сер.геогр. Вип.29. Ч.2. – Львів, 2003. С. 264-271.

 Yurij Zinko, Roman Lozynskij, Marta Malska ta inn. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Ukraini Zachodniej / Potencjal turystyczny Ukrainiy Zachodniej, materially seminarium “Inwestycie turystyczne Ukrainiy Zachodniej” / Krakow, 2003. – 12 c.

 Ковєшніков В., Лопатінський К., Щецінський Р., Зінько Ю., Лозинський Р., Мальська М. Оцінка туристичного потенціалу Карпатського регіону для потреб залучення інвестицій // Сучасні проблеми і тенденції географічної науки. – Матеріали Міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті, 24-26 вересня 2003 року. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. С. 219-222.

 Ковєшніков В.,  Зінько Ю., Лозинський Р., Мальська М., Лопатінський К., Щецінський Р. Розробка пропозицій з розвитку екоагротуристичних продуктів та їх інфраструктури у Карпатському регіоні. Матеріали першого Міжнародного науково-практичного семінару “Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи” // Збірник доповідей. – Стрий: ТОВ “УКРПОЛ”, 2004. C. 80-83.

 Мальська М.П., Бордун О.Ю. Маркетинг: Навчально-методичні матеріали. – Львів: Фенікс, 2004. – 52 с.

Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу. Київ. Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

Мальська М.П. Суспільно-економічна сутність послуг // Вісн. Львів. ун-ту. Серія міжнар. відносини. Вип. 11. – Львів. 2004. С.218-224.

Юрій Зінько, Роман Лозинський, Марта Мальська, Кништоф Лопатінський, Ришард Щецінський, Володимир Ковеншніков, Ірина Мініч. Розробка інвестиційної програми розвитку туризму у Карпатському регіоні // Збірник аналітичних матеріалів “Візовий режим між Україною і Польщею: коментарі, аналіз, прогноз”. – Львів: Каменяр, 2004. С. 59-65.

Роман Лозинський, Марта Мальська, Назар Мандюк, Кништоф Лопатінський, Ришард Щецінський, Володимир Ковеншніков, Ірина Мініч. Аналіз туристичного потенціалу Карпатського регіону для потреб розвитку туристичних продуктів та інфраструктури // Збірник матеріалів симпозіуму-фестивалю “Чорноморська каравела – 2004”. – Одеса: ОУНТЕН, 2004. С. 88-102.

 R.Szczecinski, A.Jagusiewicz, W.Kowesznikow, R.Lozynskij, M.Malska. Inwestycje turystyczne na Ukrainie Zachodniej. Warszawa, 2004. – 40 s.

Роман Лозинський, Кништоф Лопатінський, Ришард Щецінський, Володимир Ковеншніков, Марта Мальська. Розробка пропозицій з розвитку еко-агротуристичних продуктів та їх інфраструктури у Карпатському регіоні // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року. – Стрий, 2004. С. 73-77.

 Мальська М.П., Пандяк І.Г. Технологія готельної справи: Навчально-методичні матеріали. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 38 с.

Мальська М.П., Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до вивчення курсу “Географія міжнародного туризму”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 11 с.

 Мальська М.П., Гаталяк О.М. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до вивчення курсу “Страхування в туризмі”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 12 с.

R.Szczecinski, A.Jagusiewicz, W.Kowesznikow, R.Lozynskij, M.Malska. Potencial turyctyczny Ukrainy Zachodniej. Instytut Turystyki. Warszawa, 2004. – 230 s.

Роман Лозинський, Марта Мальська, Володимир Ковешніков, Ірина лініч. Використання досліджень інвестиційно-туристичних для освіти фахівців в туризмі // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучані тенденції та прогнози”. – Київ, 2004. – С. 205-209

Andrzej Jagusiewicz, Ryszard Szczecinski, Marta Malska, Roman Lozynskij, Wolodymyr Kowesznikow. Zabezpieczenie inwestycyjne rozwoju infrastruktury turystycznej miast Ukrainy Zachodniej // Zbiornik materialow “Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe”. – Wroclaw, 2004. – S. 150-155

Мальська М., Пандяк І. Особливості використання інформаційних систем у туристичній індустрії України // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблемами підготовки фахівців”. – Бердянськ, 2005. – С. 103-107

Marta Malska, Wladyslaw Molas. Ochrona srodowiska // Pogranicze polsko-ukrainskie. - Zamosc: Wyzcza Szkola Zarzadzania I Administracji w Zamosciu, 2005. – S. 51-64.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 241 с.

Marta Malska, N.Manduk, J.Zinko. Rynek turystyczny Ukrainy Zachodniej w swietlebadan marketingowych // Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej. – Warszawa, 2005. – S. 126-141.

П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Мальська, Н.Філіпович, В.Ковешніков, Р.Щецінський. Розробка інвестиційних пропозицій з розвитку туристичної інфраструктури Карпатського регіону (в рамках проекту ПАУСІ “Туристичний потенціал Західної України”) // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька Академія”. - №1(7). – Івано-Франківськ, 2005. – С.53-60.

М.Мальська, В.Худо, М.Рутинський, А.Грищук. Магістерські та дипломні роботи: Методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 c.

Мальська М.П., Пурська І.С. Проблеми управління в туристичній індустрії. Методичні рекомендації, робоча програма та текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 45 c.

Марта Мальська, Владислав Моляс. Туризм // Польсько-українське прикордоння. Середовище. Суспільство. Економіка. – Замосць: Вища школа управління та адміністрації в Замосці, 2005. – С. 145-156.

Мальська М.П., Пурська І.С. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 78 c.

Пандяк І., Мальська М., Рутинський М. Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль. - № 1. – 2006. – С. 82-87.

Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю. Туристичне країнознавство. Європа. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 172 c.

Yurij Zinko, Marta Malska, Natalija Antoniuk, Mychaylo Rutynskij, Ryszard Szcecinski, Andrzej Jagusiewicz. Potencjal turystyczny obwodow lwowskiego, iwano-frankowskiego i zakarpatckiego (Ukraina Zachodnia)/Problemy Rozwoju Turystyki na Wilenszczyznie, Mazowszu, Podlasiu, Wolyniu I Podolu tom VIII. – Wydawnictwo Wstijo I  Wydawnictwo SGGW Warszawa – Lwow – Zytomierz, 2006. – S.244-260.

Марта Мальська. Екологічні аспекти функціонування індустрії туризму в західній Україні/ Сталий розвиток на національному, регіональному і локальному рівні – польський досвід та можливості його застосування на Україні. – Люблін, 2006. – С.13.

Мальська Марта. Ринок послуг в умовах трансформаційної економіки // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. Вип. 15. – Львів, 2005. – С. 362-370

Пандяк І.Г., Мальська М.П., Гаталяк О.М., Актуальні проблеми стратегічного планування у готельній індустрії // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – Випуск. 2. – С. 46-48.

Марта Мальська, Юрій Зінько, Ричард Щецінський, Розвиток еко-агротуристичної інфраструктури у Карпатському регіоні // Перспективи фінансування  ЕКО- Будівництва та енергозбереження із зарубіжних фондів, Polskapomo, 2006. – С. 48- 51

Мальська М.П. Підготовка спеціалістів з туризму у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Туризм и курортное дело. Журнал для специалистов туризма и курортного бизнеса – К., 2006. – С. 33-35.

Пандяк І.Г., Мальська М.П. Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. географ. – Тернопіль. – 2006. – Вип. 1. – С.82–87.

Марта Мальська. Міжнародний регіональний ринок туристичних послуг (на прикладі Західної України) // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. – Вип. 16. – Львів, 2006. С. 190-196.

Мальська М.П. Територіальний комплекс сфери послуг: поняття, структура, функції // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. – Вип.18. – Львів, 2006. С. 245-250.

Мальська М.П. Методичні підходи до вивчення територіальної структури послуг у ринковій економіці. – Теоретичні та методологічні проблеми сучасної географії. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 291-298.

Marta Malska. Cooperation of Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions // The Tourism Services market in Western Ukraine. - Lublin, 2006. - S. 63-69.

 Мальська М.П. Західна Україна на ринку туристичних послуг // Урівноважений розвиток на державному, регіональному та місцевому рівні – польський досвід і можливості його застосування в Україні. Програма сусідства Польща-Білорусь-Україна TACIS CBC. – Люблін,  2006. – С. 59-65.

Yurij Zinko, Marta Malska, Markijan Malskij, Ryszard Szczecinski. Rozwoj produktow turystycnych oraz infrastruktury w osrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych Karpat ukrainskich // Uwarunkowania rozwoju  turystyki  zagranicznej  w europie srodkowej I wschodniej tom 9 – Wspolczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekscie zrownowazonego rozwoju. – Wroclaw, 2007. – S. 411- 423.

Мальська М.П., Зінько Ю.В.. Іван Франко у контексті розвитку сільського та екологічного туризму на Галичині // Матеріали І-го міжнар. наук. семінару, присв’яченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів: ВКП “ВМС”, 2007. – С. 32-35.

Мальська М.П. Територіальна система сфери послуг комплексоутворення в туризмі та торгівлі // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Туризм і регіональна політика». – Харків,  2007. – С.28-29.

 Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 424 с.

Мальська М.П. Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження комплексів сфери послуг // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів – Ворохта, 27–29 вересня 2007р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 81-82.

 Занько Ю., Мальська М. Туризм як чинник розвитку транскордонного регіону // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів – Ворохта, 27–29 вересня 2007 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 42-44.

Мальська М.П. Картографічний метод суспільно-географічного дослідження територіальних систем послуг // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. – Вип. 19. – Львів, 2007. С. 218-224.

 Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

Юрій Зінько, Марта Мальська, Наталія Антонюк. Розвиток туристичних продуктів і інвестицій на Львівщині // Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. Програма сусідства Польща-Білорусь-Україна TACIS CBC. – Жешів, 2008. – С. 393-404.

 Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — 268 с.

Мальська М.П. Роль послуг в системі просторового суспільного розвитку // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Львів – Славське, 25-28 вересня 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 86-87.

 Мальська М.П., Занько Ю.С. Особливості туристичних послуг: проблеми пов’язані з їх просуванням // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Славське, 25-28 вересня 2008 р.): Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008. – С. 87-89.

Мальська М.П., Завадовський Т.Б. Теоретико-методичні підходи до туристично-країнознавчого дослідження (на прикладі Албанії) // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. – Вип. 24. – Львів, 2008. С. 179-186.

 Yuri Zin’ko, Marta Malska, Markiyan Malskiy, Nataliya Antoniuk. Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians // Conditions of the foreign tourism development in central and Eastern Europe. – Wroclaw, 2008. – P. 231-247.

Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В., Горобець О., Гуцал С. І. та ін.]; під ред. О. Рожук. – Тернопіль: Терно-граф, 2008. – 976с.

 Мальська М.П. Теоретичні основи суспільно-економічного дослідження послуг // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2008. - № 21(77). – С. 75-83.

Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 268 с.

 Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.

Мальська М.П. Перспективи розвитку просторових систем туристичних послуг Львівської області // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції (Львів – Брюховичі, 9-11 жовтня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С. 91-95.

 Мальська М.П., Занько Ю.С. Просторова система туристичних послуг Львівської області // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції (Львів – Брюховичі, 9-11 жовтня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С. 95-98.

Мальська М.П., Зінько Ю.В., Мандюк Н.Л. Модель територіальної організації санаторно-курортної та рекреаційно-туристичної галузей Львівщини до 2031 року // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції (Львів – Брюховичі, 9-11 жовтня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С. 442-449.

 Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Malska M. Turystyka jako czynnik polsko-ukrainskiej wspolpracy transgranicznej / M. Malska // Wspolczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Slupsk. 2009. S. 362-375.

Ю.Занько, М.Мальська. Суть і роль туризму в розвитку суспільних просторових систем // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин (5-8 люте 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 81-84.

 Мальська М.П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика): Монографія. – К.: Знання, 2009. – 363 с.

Jurij Zinko, Witalij Brusak, Roman Hnatiuk, Marta Malska, Inna Sirenko. Specyfika turystyki transgranicznej na Roztoczu // I Miedzynarodowa konferencja naukowa “Transgraniczny potencjal turystyczny Roztocza” (Lublin-Zolkiew 23-24 marca 2010 r.). -  Lublin, 2010. – S. 4-5.

Мальська М.П., Антонюк Н.В. Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг. Географія та туризм: К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 9. – С 114-119.

Львівська область. Туристична карта. Масштаб 1:350000 (за редакцією Мальська М.П., Зінько Ю.В.).  – Львів: Видавництво «Карти і Атласи», 2010.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності: Підручник – К.: Знання, 2010. – 310 с.: 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM).

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник – 2-ге вид.  / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

Зінько Ю.В., Горішевський П.А., Мальська М.П., Мандюк Н.Л. Перспективна територіальна схема використання природних ресурсів Львівщини для розвитку туристичної галузі // Наукові вісті Галицького інституту менеджменту. Спеціальний випуск, 2010. – С. 17-28

Мальська М.П. Просторові системи послуг як об’єкт дослідження регіональної економіки та суспільної географії./ Мальська М.П. // Наукові вісті Галицького інституту менеджменту. – 2010. –  Спеці. випуск. – С. 13-19

Горішевський П.А., Зінько Ю.В., Мальська М.П. Туристично-інформаційні центри: організаційно-економічні аспекти функціонування // Наукові вісті Галицького інституту менеджменту. Спеціальний випуск, 2010. – С. 20-26

Мальська М.П. Формування просторової системи туристичних послуг Львівщини / М.П. Мальська // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. - 2010 . – №5 – С. 94-101

Marta Malska, Markiyan Malskiy, Yuri Zin’ko, Olha Vuytsyk. Business tourism development in L`viv (Western Ukraine) // Conditions of the foreign tourism development in central and Eastern Europe. Volume 11. – Wroclaw, 2010. – P. 245-253.

Мальська М.П.  Просторова система туристичних послуг Львівської області //  Вісник ЛІЕТУ. Серія: економічні науки. – Львів, 2010. – Вип.5. –  С. 299-302.

Мальська М.П., Ганич Н.М. Сучасні тенденції формування попиту на туристичні послуги // Проблеми міжнародного туризму: Збірник наукових статей. – К.: ПП "ППНВ", 2010. –  С. 463-469.

Мальська М.П. Просторово-функціональна сегментація ринку послуг/ Мальська М.П. //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: питання методології і практики: [зб. наук. праць] НАН України. Інститут регіональних досліджень; відп. Ред.. Є.І. Бойко.– Львів, 2010. – Вип. 5(85).— С. 291-303

Мальська М.П.  Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг / М.П. Мальська // Регіональна економіка. – 2010. - № 3. – С. 150-157

Зінько Ю.В., Горішевський П.А., Мальська М.П., Мандюк Н.Л. Перспективна територіальна схема використання природних ресурсів Львівщини для розвитку туристичної галузі // Наукові вісті Галицької академії. – 2010. – Спеціальний випуск. – С. 8-12.

Мальська М.П. Організація готельного обслуговування: підручник /  М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 366 с.

Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо, Ю.С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 2011. – 275 с.

Мальська МП. Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук.: спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Львів, 2011. – 40с

Список наукових і навчально-методичних праць Мальської Марти Пилипівни
після захисту докторської дисертації

 1. Любіцева О.О., Мальська М.П., Зінько Ю.В. Розвиток та трансформація предметної сутності географічних досліджень туризму // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [ Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін..] – 2011. – Вип. 1(62). – С. 12 - 17.
 2. Любіцева О.О., Мальська М.П., Зінько Ю.В. Концептуальні засади географії рекреації і туризму // Географія та туризм:  Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп.ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С. 3-14.
 3. Теоретичні основи країнознавства: підручник / Н.В. Антонюк,           М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с.
 4. Зінько Ю.В., Мальська М.П., Кравчук Н.В., Яремчишин А.А. Інформаційно-туристичне забезпечення проведення ЄВРО-2012 у місті Львові // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. С. 240 – 246.
 5. Скакун Л., Зінько Ю., Мальська М., Бучинська А., Внук Я., Рейчел Р.Українсько-польський геотуристичний шлях  «Гео-Карпати» // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму Матеріали V міжнародної наукової конференції (Львів – Судова Вишня, 23-25 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 187 - 190.
 6. Мальська М. Ефективні механізми соціалізації туристичної галузі України// Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму. Матеріали V міжнародної наукової конференції (Львів – Судова Вишня, 23-25 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 133-134.
 7. Мальська М.,  Занько Ю. Суть і роль туризму в розвитку суспільних просторових систем // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму. Матеріали V міжнародної наукової конференції (Львів – Судова Вишня, 23-25 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 134 – 137
 8. Мальська М.П., Біланюк О.П. Актуальні проблеми розвитку туризму у польсько-українських відносинах. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції /За ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2011. – C 71-74.
 9. Svitlana Pysarenko, Marta Malska. The structuring of national economic space of Ukraine as a basis for the improvement of its territorial and administrative arrangements. Warsaw Regional Forum 2011 Functional regions – towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw. 19-22 October 2011. – S 44-45.
 10. Marta Malska, Svitlana Pysarenko. Polish – Ukrainian cross-border cooperation and the visa policy. Centre of Europe, University of Warsaw & Faculty of International Relations, Ivan Franko National of Lviv 2012 . – S 277-290.
 11. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
 12. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країнознавство: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
 13. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 14. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
 15. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 16. Мальська М.П., Скакун Л.З., Зінько Ю.В., Бучинська А., Внук Я., Рейчел Р. Розробка українсько-польського геотуристичного  шляху "Гео-Карпати"// Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції "Туризм і розвиток регіону" . – Вип.3. – Івано-Франківськ, 2011. С. 466-471
 17. Мальська М.П., Зінько Ю.В., Шевчук О.М., Городиський Ю.Я. Ринок туристичних послуг Австралійського союзу// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. Наук.пр.  – Вип. 99. Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. –197 - 207с