Андрій МАНЬКО

доцент, кандидат географічних наук


79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
Тел. c л. +38 032 239 46 03

Тел. моб. +38 067 906 60 81


Народився 11 червня 1980 року в с. Кружики Самбірського району Львівської області. У 2002 році закінчив з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю географія. З 2002 до 2005 рр. - аспірант кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Тематика дисертаційного дослідження “Трансформація структури промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну”. З 2005 року - асистент кафедри туризму, з 2011 р. - доцент.

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження туроператорської діяльності, активних форм туризму, рекреаційної географії та вугільної промисловості Західної України.
Розробив і читає спецкурси: “Туроперейтинг”, “Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі”, “Географія України”, “Активний туризм”, “Інноваційні форми розвитку в туризмі”, “Історія розвитку туризму”.

Опубліковано понад 100 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Городиський Ю. Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільській області / Городиський Ю., Манько А. // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 29. Частина 1. – С. 36–41.

Манько А. М. Деякі принципи збалансованого розвитку (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) / А. Манько // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 247–249.

Масюк Ю. О. Роль event -менеджменту у створенні ефективних спеціальних розважальних заходів в сучасних умовах / Ю. О. Масюк, А. М. Манько // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі / Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, Рэспубл і ка Беларусь, 27–29 красавіка 2012 г.). Ч. 2. – Брэст: УА “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна”, 2012. – С. 79–81.

Манько А. Львівсько-Волинський вугільний басейн: проблеми і перспективи // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 120-річчя геогр. У Львів. ун-ті (м. Львів, 24-26 вересня 2003 р.). – Львів: Вид-во ЛНУ ім.Івана Франка, 2003. – с.263-265
Манько А. Проблеми зайнятості населення Львівсько-Волинського вугільного басейну // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні. Зб. тез доповідей. – К.: НПУ ім.М.Драгоманова, 2003. – с.59-62
Манько А. Науково-методичні основи дослідження депресивних гірничо-видобувних районів України (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) // Географія і сучасність. – Вип.10. – К., 2003. – с.186-195

Манько А. Львівсько-Волинський вугільний басейн: трансформація і подальший розвиток // Наукові записки Тернопільського ДПУ. Серія: Географія. – Тернопіль. - № 1. – 2004. – с.68-71
Манько А. Еколого-географічні аспекти діяльності Львівсько-Волинського вугільного басейну // Наукові записки Тернопільського ДПУ. Серія: Географія. – Тернопіль. - № 2. – ч.1. – с.2004. – с.227-232
Манько А. Нові шляхи подолання кризових явищ у вугільній промисловості ( на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну ) // Географія і сучасність. Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім.. М. Драгоманова. – К.: 2004 – Вип. 11. – С.169 –174
Манько А. Економіко-географічний аналіз розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя прир.-.геогр. ф-ту НДПУ). Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин, 2004. – с.152-153
Манько А. Проблеми Львівсько-Волинського вугільного басейну // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-.практ. конф. (20-21 квіт. 2004 р.). – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – с.131-132
Манько А. Питання трансформації Львівсько-Волинського вугільного басейну // Молоді науковці – географічній науці. Зб. тез міжнар. Конф. – К.: ВЛГ Обрії, 2004. – с.88-89
Манько А. Про зміни у вугільній промисловості на шляху до ринкової економіки (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць: Матеріали ІХ з'їзду УГТ (22-26 вересня 2004 р.).– К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Том ІІ. – С. 260-262.
Манько А. Методологія та методи соціально-економіко-географічного аналізу вуглепромислових районів // Географія і сучасність. Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім.. М. Драгоманова . – К.: 2004. – Вип.12 . - С. 157 –161
Манько А. Деякі проблеми функціонування депресивних гірничодобувних районів України ( на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну ) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр..., 2004. – Вип.. 30 – С. 184 – 187
Манько А. Еколого-географічні проблеми розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну // Екологія. Людина. Суспільство. Зб. тез. доп. VIII Міжн. наук. – практ. конф. cтудентів, аспірантів та молодих вчених ( 11-13 трав. 2005року ) – К.: 2005. – С. 181
Манько А. Природно-географічні передумови розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун - ту. Серія: Географія. – Тернопіль. - № 1. – 2005. – С.121 – 127
Манько А. Деякі економіко-географічні аспекти розвитку вуглепромислових районів України // Географія і сучасність. Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім.. М. Драгоманова . – К.: 2005. – Вип..13 . - С. 146 –153
Манько А. Основні напрями вирішення еколого-економічних проблем і шляхи структурної трансформації промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун - ту. Серія: Географія. – Тернопіль. - № 2. – 2005. – С.121 – 127.
Манько А. Основні напрями вирішення еколого-економічних проблем і шляхи структурної трансформації промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: Матер. II Міжн. Наук. –практ. Конф., Луцьк, 20-30 верес. 2005 р. / За ред. В. Й. Лажніка і С. Ф. Федонюка. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. Держ. Ун-ту ім.. Лесі Українки, 2005. – С.442 – 444
Манько А . Історичні передумови геолого - географічного дослідження Львівсько - Волинського вугільного басейну // Історія української географії . Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – Випуск 1 (11) . – С. 40 – 47
Манько А.М., Пандяк І.Г. Еколого-туристичні маршрути в національному природному парку “Сколівські Бескиди” // Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 20-22 жовтня 2005 р.). – Львів: 2005. – С.326 – 330
Манько А.М. Екологізація суспільства як один із виходів із техногенної кризи у XXI столітті ( в контексті Болонського процесу) // Екологізація освіти України в контексті завдань Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Львів, 17-18 листопада 2005 р.). – http : // www . forest . lviv . ua . – Львів: 2005.
Паньків Н.М., Манько А.М. Практикум з курсу “Географія України” для студентів спеціальності “менеджмент організацій”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 32 с.
Манько А.М., Пандяк І.Г. Проблеми росту в?їзного туризму по регіонах світу у 1990-2005 роках // Географія і сучасність. Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім.. М. Драгоманова – Вип.14. – К.: 2005. – С.186-190
Манько А.М. Розвиток вугільної промисловості України на початку XXI століття // Географія та екологія: наука і освіта. / Редкол.: О.В.Тімець (головн. ред.). – К.: “Інтерлінк”, 2006. – С. 101 – 103
Манько А.М., Пандяк І.Г. Еколого-економічне положення Львівсько-Волинського вугільного басейну // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія” / Спеціальний випуск за матеріалами III міжнародної науково-технічної конференції “Еколого-економічні проблеми карпатського єврорегіону” “ЕЕП КЄ 2006” (22-26 травня). – Івано-Франківськ, 2006. – С.154 – 162
Манько А. Економічні проблеми та шляхи реструктуризації господарства Львівсько-Волинського вугільного басейну // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географічна, 2006. – Вип.. 33 – С. 244-248
Пандяк І.Г., Манько А.М. Проблеми управління інноваційними процесами в інформаційних системах туристичної індустрії України // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 11-13 травня 2006 р.). – Львів: 2006. – С.379 – 380
Манько А.М, Мандюк Н.Л. Вивчення споживачів за допомогою сучасних технологій маркетингових досліджень // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції 13 – 14 квітня 2006 року. Рівне: НУВГП, 2006. - С.196 –198
Мандюк Н.Л., Манько А.М. Метод експертних оцінок у маркетингових дослідженнях перспективного попиту на рекреаційні послуни // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції 13 – 14 квітня 2006 року. Рівне: НУВГП, 2006. - С.195 –196
Пандяк І.Г., Зінько Ю.В., Манько А.М. Навчально-методичні матеріали з навчальної практики для студентів II курсу спеціальності “туризм” спеціалізації “туризм”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 56 с.
Кафедра туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка // Інформаційний буклет. Відповідальний за випуск: к. е. н, доцент М. П. Мальська. Укладачі: асистент А. М. Манько та інші. – Львів: Рейдер, 2006. – 8 с.
Паньків Н.М., Манько А.М. Методичні рекомендації та завдання до практичних та семінарських занять з курсу “Географія України” для студентів спеціальності “менеджмент організацій”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 32 с.
Манько А. Рекреаційний потенціал Карпатського регіону та його використання // Туризм і регіональна політика: Тези міжнародної науково-практичної конференції 27 – 28 квітня 2007р. – Харків: ХНУ ім.. Карабіна, 2007. – С. 29 - 31
Манько А. Маркетингове дослідження лікувально-оздоровчої галузі Закарпатської області. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географічна, 2007. – Вип. 34 – С. 142 – 148
Аndrey Manko, I. Pandiyak Recreacional Potential of the Carpathian Region and its Use / Рекреационный потенциал Карпатского региона и его использование / Tourism in borderlands – multiaspect study of development. – Rzeszow,  Poland. – 2007. – S. 62 – 67
Манько А. Туристичне господарство Закарпатської області // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 87 – 89
Манько А. Вугільна промисловість України на початку XXI століття. // Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина друга. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 25 – 27
Сіренко Р., Манько А. Здоров’я людини та його структурні компоненти // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів / За заг. ред. Р.Р. Сіренко – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 74 – 78
Манько А. Перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. Матеріали Х з’їзду УГТ (26-29 березня 2008 р.).– К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Том ІІ. – С. 179 – 182.
Манько А.М., Вуйцик О.І. Стратегічний розвиток курортно-рекреаційних комплексів // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Науково-теоретичний збірник. Спеціальний випуск. Педагогіка. Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 234 – 236
Манько А.М. Туристичне господарство Івано-Франківської області // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. – Львів: Львівський інститут економіки і туризму; Апріорі, 2008. – № 3. – С. 137 – 140
Манько А.М. Львівсько-Волинський вугільний басейн: еколого-економічна ситуація та сучасний стан розвитку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2008. – Вип.. 15. – С. 193 – 199
Манько А. Львівсько-Волинський вугільний басейн: особливості демографічних процесів  // Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво: Тези доп. V  Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 15-16 трав. 2008 р.:В 2-х т.  / За ред. В. Й. Лажніка і С. Ф. Федонюка. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. націон. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. –  Т. 2 – С. 143 – 145
Манько А. Туристичні ресурси України: сучасний стан та потенціал // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 24 – С. 90 – 93
Манько А. Шляхи оптимізації роботи галузей промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну // ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА. ЕКОЛОГІЯ. ТУРИЗМ: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць / За ред. І.В. Смаля. – Ніжин: МІЛАНІК, 2009. – Випуск 3. – С. 85 – 92
Вуйцик О.И., Манько А.М. Развитие сентиментального (ностальгического) туризма в Украине // Экономика отраслей в условиях глобализации: теория, методология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференциис международним участием: (Белгород, 10 – 11 апр. 2008 г.) / БелГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Г.И. Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – С. 44 – 51
Манько А.  Вплив рекламно-інформаційної діяльності на туристичний розвиток. Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали III міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. –.С. 100 – 103.
Манько А. Перспективи розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали IV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. –.С. 111 – 116.
Манько А. Можаровський Ю., Щепанський Ю. Методика дослідження ринку молодіжного туризму // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів / За заг. ред. Р.Р. Сіренко – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 104 – 107
Манько А. Трансформація структури промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Чернівці: Видавничий центр ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2010. – 20 с.
Манько А. Завдання до практичних і семінарських занять з курсу “Туроперейтинг” для студентів спеціальності “туризм” спеціалізації “туризм”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 10 с.
Манько А. Завдання до практичних і семінарських занять із курсу “Рекламно-інформаційна робота в туризмі” для студентів Інституту післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка спеціальності “туризм”. – Львів, 2011. – 16 с.