Пурська Ірина Степанівна

доцент, кандидат економічних наук

79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41 
тел. c л. +38 032 239 46 03 
e-mail: irynakhort@yahoo.com

Народилася 25 листопада 1982 р.  у м. Львові. У 1989-2000 р.р. навчалася у Львівській СШ № 41, яку закінчила з відзнакою. У 2000-2005 роках навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю – “міжнародні економічні відносини”, освітньо-кваліфікаційний рівень економіст-міжнародник, перекладач. Закінчила навчання у цьому ВУЗі у 2005р., отримавши диплом з відзнакою.
З 01.08.2005р по 08.09.05 р. – спеціаліст відділу казначейства ВАТ «Страхова компанія «Універсальна». З 13 вересня 2005 р. асистент кафедри туризму географічного  факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У листопаді 2009 р. захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата економічних наук.
Розробила і викладаю ряд навчальних курсів, зокрема: «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжнародний маркетинг», «Менеджмент туристичних проектів», «Державне регулювання економіки», «Організації підприємницької діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

Сфера наукових інтересів: теорія, методологія та практика організації міжнародної маркетингової діяльності туристичних підприємства, стратегічне управління маркетинговою діяльністю у туризмі, розвиток в’їзного туризму на території України, проблематика маркетингу послуг, методологія та організація наукових досліджень.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Пурська І. Міжнародні маркетингові дослідження у діяльності туристичних підприємств / І. Пурська // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 318–323.

Пурська І. С., Мальська М. П. Міжнародний маркетинг / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. В. Занько. – К.: Знання, 2012. – 285 с.

Пурська І.  С. Сучасні технології управління міжнародною ціновою політикою туристичного підприємства / І. С. Пурська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 268–274.

Кохан М., Пурська І. Стратегічна модель оптимізації маркетингових витрат: процесно-інвестиційний підхід // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
Пурська І.С. Міжнародне економічне середовище як фактор впливу на стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства// Географія і туризм: європейський досвід: тези допов. ІV міжнар. наук. конф., (Львів-Сколе, 24-26 вер. 2010 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — С.149—154.
Пурська І.С. Маркетингові дослідження при виході суб’єктів туристичної діяльності на ринки європейських країн / І.С.Пурська  // Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції : тези допов. ХІ всеукр. наук.-практ. конф., ( Феодосія, 21-22 трав. 2009 р.). — Феодосія : Феодосійська фінансово-економічна академія, 2009. — С. 166—168.
Пурська І.С. Механізм реалізації міжнародної маркетингової стратегії суб’єктами туристичної галузі України / І.С.Пурська // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України : тези допов.  міжвуз. наук.-практ. конф., (Сімферополь, 15 квіт., 2009р.). — Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. — С. 46—48.
Пурська І. С. Моделі входження туристичних підприємств на зовнішній ринок / І.С.Пурська // Географія і туризм : європейський досвід : тези допов. ІІ міжнар. наук. конф., (Львів, 25-26 вер. 2008 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — С.125—128.
Пурська І.C. Ностальгічний туризм як ефективний засіб активізації в’їзного турпотоку / І.С.Пурська  // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія : тези допов. міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 9-10 квіт., 2009 р.). — Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  2009. — С. 29—30.
Пурська І.С. Стан та напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності в Україні / І.С.Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2009. — Вип. 40. — С.406—410. — (Серія економічна).
Пурська І.C. Створення та реалізація національного конкурентоспроможного туристичного продукту в умовах євроінтеграції / І.С.Пурська //Географія і туризм : європейський досвід : тези допов. ІІI міжнар. наук. конф., (Львів, 9-11 жовт. 2009р.) : — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — С. 137—141. Пурська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України / І.С.Пурська // Регіональна економіка. — 2008. —  № 4. — С.200 —207. 
Пурська І.С. Методичні засади створення оптимальної міжнародної маркетингової стратегії туристичної організації / І.С.Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2008. — Вип. 39(1). — С. 454—459. — (Серія економічна).
Пурська І.С.Міжнародний туризм як засіб інтеграції України у європейський та світовий простір /І.С.Пурська // Вісник Соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / редкол. : проф. М.І.Звєряков, проф. Б.В.Буркинський, доц. А.І.Ковальов та ін. — Одеса: ОДЕУ, 2008. — Вип. 33. — С. 406—411.
Пурська І. С.  Роль державної політики у розвитку в’їзного туризму на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу / І.С. Пурська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — Тернопіль, 2008. — Вип. 1(25). — С.155 —161.  — (Серія географічна).
Пурська І.С. Стан та тенденції розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу / І.С.Пурська // Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу : тези допов. міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 22-23 трав., 2008 р.). — Х. : ХНУ ім. Каразіна,  2008. — С. 68—72.
Пурська І.С.Сутність міжнародного маркетингу та особливості його використання на підприємствах туристичного бізнесу / І.С.Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2008. — Вип. 24. — С.256—262. — (Серія міжнародні відносини).
Пурська І. С. Інтеграція як форма виходу фірми на світовий ринок туристичних послуг / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка.  Випуск 20. — Львів, 2007.— С. 195—200. — (Серія міжнародні відносини).
Пурська І.С. Створення та утримання конкурентних переваг туристичної організації в процесі побудови стратегії міжнародного маркетингу/ І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2007. — Вип. 21.   — С.238—242. — (Серія міжнародні відносини).
Пурська І.С. Стратегічний маркетинг в міжнародній діяльності туристичної організації / І.С.Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка.  — Львів, 2007. — Вип. 22. — С.227—232. — (Серія міжнародні відносини).
Мальска М.П. Актуальні проблеми упарвління туристичною індустрією: навч. посіб. / І.С. Пурська, М.П. Мальська. . — Львів :В-во ЛНУ імені І.Франка,  2006. — 78 с.