Михайло РУТИНСЬКИЙ

доцент, кандидат географічних наук

79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
тел. c л. +38 032 239 46 03

e-mail: rytynskij@ua.fm

Автор і співавтор понад 90 наукових праць, у т. ч. 3 монографій та 9 навчальних посібників “Географія туризму України” (Львів, 2002; Київ, 2004), “Туристичне краєзнавство” (Київ, 2006), “Сільський туризм” (Київ, 2006), “Замковий туризм в Україні” (Київ, 2007), “Туристичний комплекс Карпатського регіону України” (Чернівці, 2008), “Музеєзнавство” (Київ, 2008), “Зелений туризм” (Київ, 2008), “Збереження і сталий розвиток Карпат” (Київ, 2008).

У 2002 – 2004 рр. як експерт брав участь у реалізації міжнародного дослідницького проекту РAUCI “Туристичний потенціал Західної України”, співавтор однойменної монографії (Варшава, 2005), де підсумовано його основні результати. Член експертної групи з розробки національної “Стратегії сталого розвитку курортів та туризму” (2007) .
У 2008 – 2009 рр. стажувався на кафедрі туристичного та курортного господарства Інститутуту географії Ягеллонського університету (Zaklad Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ). За результатами стажування під керівництвом проф. д.г. В. Курека захистив наукову працю “Problemy zrownowazonego rozwoju uzdrowisk Ukrainy Zachodniej w swietle polskiego doswiadczenia”.

Сфера наукових інтересів: теорія і методологія рекреаційної географії та курортології, географія туризму України, проблематика розвитку туристичного комплексу західного регіону України, курортний менеджмент, туристичне крає- і країнознавство.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Мальська М. П. Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львів-ського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40(1). – С. 86–100. • 

Рутинський М. Й. Географія і тенденції розвитку популярних курортно-відпочинкових літниськ – осередків екоагротуризму Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття / М. Й. Рутинський // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Вип. 1: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. “Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях” (м. Рівне, 29–30 березня 2012) / М. Й. Рутинський. – Рівне, 2012. – С. 289–294.

Рутинський М. Й. Історико-географічні риси формування курортної мережі західного регіону України / М. Й. Рутинський // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної VІ міжнар. наук. конф. (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 329–336.

Рутинський М. Й. Лікувально-оздоровчий туризм : актуальні цілі та сучасні підходи до організації / М. Й. Рутинський, В. Л. Петранівський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 178–188.

Рутинський М. Й. Польські першоджерела історичної географії Галичини XVII – першої половини ХХ ст. / М. Й. Рутинський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип. 40. – С. 124–138.

  Рутинський М. Й. Рекреаційно-ресурсні передумови та історико-географічна періодизація розвитку Буркута – найдавнішого гірського курорту Галичини // Географія та туризм: Наук. зб. / Відп. ред. Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 17. – С. 151–157.

Рутинський М. Й. Становлення курорту Моршин на ринку міжнародних оздоровчо-рекреаційних послуг / М. Й. Рутинський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 220–231.

Рутинський М. Й. Теритріальна організація та оздоровчо-рекреаційна спеціалі- зація курортно-відпочинкових місцевостей Західноподільського Придністров'я у першій половині ХХ століття / М. Й. Рутинський // Наукові записки Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2012. – № 1. – С.143–150.

Рутинський М. Й. Географія курортно-відпочинкових місцевостей Галичини перед- і міжвоєнного періоду (10-і – 30-і рр. ХХ століття) у туристично-краєзнавчих дослідженнях Мечислава Орловича / М. Й. Рутинський // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – Вип. 24. – С. 78–86.

   Рутинський М. Й. Історико-географічні особливості становлення прикарпат-ського курорту Моршин / М. Й. Рутинський // Географія та туризм: Наук. зб. / Відп. ред. Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 16. – С. 151–161.

1997 рік

Кукурудза С., Кіптач Ф., Рутинський М. Еколого-геоморфологічна оцінка гідрогенних явищ та процесів Подільського Придністров'я // Українська геоморфологія: стан і перспективи. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Львів: Меркатор, 1997. - с.134-137

1999 рік

Рутинський М.Й. Кількісні методи в ландшафтній екології: проблема метризації екологічного стану ландшафтних систем // Науковий вісник УкрДЛТУ: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. - Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.7. - с.160-163

Пантилей В.А., Рутинський М.Й. Еколого-економічна складова у формуванні стоматологічного здоров'я дітей міста Львова // Науковий вісник УкрДЛТУ: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. - Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.11. - с.233-237

2000 рік

Рутинський М.Й. Екологічна оцінка стану ландшафтно-гідрологічних систем Подільського Придністров'я // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ., 2000. - Вип.26. - с.41-45

Рутинський М.Й. Сталий розвиток: від вербальної концепції до концептуальної моделі // Укр. географ. журн., 2000. - № 1. - с.35-38

Кукурудза С.І., Рутинський М.Й. Становлення ландшафтометрії як цілісного напряму науки про ландшафт // Україна та глобальні процеси: географічний вимір / Зб. наук. праць. - Київ-Луцьк: Вид-во ВДУ, 2000. - Т.2. - с.51-54

Рутинський М.Й. Метризація екостану ландшафтних систем: теоретичний аспект // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. праць. - Київ-Луцьк: Вид-во ВДУ, 2000. - Т.3. - с.165-168

Кукурудза С.І., Рутинський М.Й. Антропізація природного довкілля як провідний чинник формування етнокультурного ландшафтного різноманіття // Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць. - Київ, 2000. - с.71-76

Рутинський М.Й. Врахування ландшафтного різноманіття у функціональному зонуванні національних природних парків України // Ландшафти і сучасність. Зб. наук. праць. - Київ-Вінниця: Гіпаніс, 2000. - с.98-102

Рутинський М.Й. Ландшафтометрична оцінка оптимуму екостану товтрових геосистем // Наукові записки Тернопільського ДПУ ім.В.Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2000. - №1. – с.30-37

Рутинський М.Й. Проблеми трансформації структурної організації агроландшафтів на терені новоствореного НПП “Подільські Товтри” в контексті сталого розвитку // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Київ: Знання, 2000. - с.164-166

Рутинський М.Й. Метризація ландшафтного різноманіття Товтрового пасма в межах НПП “Подільські Товтри” // Національні природні парки: проблеми становлення та розвитку. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Яремче, 2000. – с.259-262

2001 рік

Рутинський М.Й. Ландшафтна детермінованість селитебного й агрогосподарського освоєння Подільського Придністров'я: етноісторична зумовленість, сучасний стан // Наукові записки Вінницького ун-та імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. - Вінниця, 2001. - Вип.1. - с.62-68

Кукурудза С. І., Рутинский М. Й. Ландшафтометрическое направление в исследовании геоэкологического состояния природн ы х и природно-антропогенных систем // Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии. Тезисы докладов междунар. науч. конф. – Минск: Квадрограф, 2001. – с.111-113

2002 рік

Рутинський М.Й. Метризація екологічного стану ландшафтних систем. Автореф. Дис. … к.геогр.н. – Львів, 2002. – 19 с.

К укурудза С.І., Рутинський М.Й. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем // Київський географічний щорічник. Наук. зб. – Вип.1. – 2001. – К.: ВЛГ Обрії, 2002. – с.175-181

Рутинський М.Й. Агрорекреаційна переорієнтація традиційного господарювання населення національного природного парку “Подільські Товтри” // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення. Матеріали міжнар наук.-практ. конф. – К.: Стафед-2, 2002. – с.111-113

Рутинський М.Й. Рекреаційна зона Дністровського водосховища // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф. (16-17 травня 2002 р.). – Львів: ЛДІФК, 2002. – с. 29 – 31

Калитовська М., Рутинський М. Туристична атракційність Поділля // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. - №2. – 2002. – с.33-35

Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник. – Львів: Фенікс, 2002. – 107 с.

Рутинський М.Й. Організація спортивно-оздоровчого туризму: Навч.-метод. матеріали. - Львів: Фенікс, 2002. – 34 с.

Рутинський М.Й. Метризація екологічних станів ландшафтних систем / За ред. проф. С.І.Кукурудзи. – Львів: Фенікс, 2002. – 244 с.

2003 рік

Рутинський М. Ландшафтометричний аналіз та синтез екологічного стану давньоосвоєної території // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. Вип. 29. – Львів. 2003. ч.1. с.102-107

Рутинський М.Й. Стратегічні пріоритети розвитку туризму в Подільському регіоні // Регіон-2003: стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22-25 квітня 2003 р., м.Харків). - Харків: РВВ ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2003. – с.81-82

Мальська М.П., Рутинський М.Й. Планування діяльності туристичних підприємств: Навчально-методичні матеріали. - Львів: Фенікс, 2003. – 59 с.

Рутинський М.Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу “Організація спортивно-оздоровчого туризму” на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – с.113-116

Зінько Ю., Рутинський М., Кравців В. і ін. Туристичне господарство Львівської області // Напрями і можливості інвестицій у туристичну галузь Львівської області: Матеріали регіонального семінару (м.Львів, 9 вересня 2003 р.). – Львів: Проект PAUCI “Туристичний потенціал Західної України”, 2003. – с.21-39

Рутинський М. Туристичне господарство Івано-Франківської області // Напрями і можливості інвестицій у туристичну галузь Івано-Франківської області: Матеріали регіонального семінару (м.Івано-Франківськ, 11 вересня 2003 р.). – Львів: Проект PAUCI “Туристичний потенціал Західної України”, 2003. – с.19-29

Рутинський М. Туристичне господарство Закарпатської області // Напрями і можливості інвестицій у туристичну галузь Закарпатської області: Матеріали регіонального семінару (м.Ужгород, 12 вересня 2003 р.). – Львів: Проект PAUCI “Туристичний потенціал Західної України”, 2003. – с.19-29

Мальська М., Рутинський М. Головні етапи становлення і перспективи розвитку туристичної освіти у Львівському університеті // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнар. конф. до 120-річчя географії у Львівському університеті (24-26 вересня 2003 р.). - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – с.341-344

Ковальчук І., Назарук М., Рутинський М. Професор Семен Кукурудза – людина, вчений, педагог (До 60-річчя від дня народження) / Передмова // Семен Кукурудза. Бібліографічний покажчик / Уклад.: Г.Домбровська, Ф.Кіптач. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003 – с.7-19

2004 рік

Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

Рутинський М.Й. Сучасна турпродукта спеціалізація Закарпаття на міжнародному й національному туристичних ринках // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. – 2004. – с.106 – 112

Уманців Б.Б., Рутинський М.Й. Географія прізвищ (ономастична географія): прикладні аспекти дослідження у контексті розвитку та розміщення продуктивних сил // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф (20 – 21 квітня 2003 р.). – К.: Обрії, 2004. – с. 180 – 181 с.

Рутинський М.Й. Івано-Франківщина: територіальна організація туристичного комплексу та структура сучасного турпродукту регіону // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2004. – Вип.7. – с.177 - 184.

Рутинський М. Гідрологічний огляд річкових систем НПП "Подільські Товтри" // http://www.tovtry.km.ua/ua/monitoryng/richky_oglyad.htm

2005 рік

Poluga J ., Rutynski M ., Zinko J . Zasoby turystyczne Ukrainy Zachodniej // Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej / Projekt PAUCI nr 00-0195-056 Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej : Kierunki i mozliwosci inwestowania w sektorze turystyki w swietle polskich doswiadczen / R . Szczecinski , J . Zinko , R . Lozynski i dr . – Warszawa : Instytut Turystyki , 2005. – С. 81-110.

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. З історії галицького туристичного краєзнавства (друга пол. XVIII – 1945 р.): розвиток мандрівництва // Історія української географії. – 2005. – Вип. 2(12). – с.48-54

Рутинський М.Й. Інвестиційні проекти розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Карпатського регіону // Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20 – 22 жовтня 2005 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2005. – С.346 – 347

Рутинський М.Й., Бордун О.Ю. Проект відновлення історичної забудови й облаштування обслуговуючої рекреаційної інфраструктури для організованого туристичного відвідвання ландшафтного парку „Скелі Довбуша” у Карпатах // Вісник ДонІТБ. – 2005. – №9. – С. 132-137.

Рутинський М.Й. Карпатські бальнеологічні курорти Словаччини: територіальна організація, розвиток рекреаційного продукту // Туристично-краєзнавчі дослідження. Зб. наук. ст. – Вип. 6. – Київ: ІТ ФПУ, 2005. – С. 231–248.

Мальська М., Худо В., Рутинський М., Грищук А. Магістерські та дипломні роботи: Методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 с.

2006 рік

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. – Київ: Знання, 2006. – 5 75 с.

Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006. – 2 71 с.

Рутинський М. Й. Карпатські аквапарки як складова модерної курортно-рекреаційної інфраструктури регіону // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 228-236.

Пандяк І. Г., Мальська М. П., Рутинський М. Й. Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. М. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – 2006. – № 1. – С. 82–87.

Zinko J ., Malska M ., Antoniuk N ., Rutynskij M ., Szczeci n ski R ., Jagusiewicz A . Potencja l turystyczny obwod o w lwowskiego , iwano - frankowskiego i zakarpatckiego ( Ukraina Zachodnia ) // Problemy rozwoju turystyki na Wile n szczy z nie , Mazowszu , Podlasiu , Wo l yniu I Podolu . Praca zbiorowa pod red. Z. J. Przychodzenia / Roczniki Widzialu Nauk Humanistycznych SGGW. T. VIII. – Warszawa: Wyd-wo SGGW, 2006. – S. 244-260.

Бордун О., Рутинський М. Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту Несебр // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 26-30.

Рутинський М. Перспективні напрями розбудови рекреаційної інфраструктури курортної столиці українських Карпат – м. Яремчі // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 364-372.

Рутинський М. Й. Аналіз тенденцій динаміки чисельності санаторно-курортних закладів Карпатського регіону у 1996 – 2006 роках // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. Спец. випуск (за матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Еколого-економічні проблеми Карпатського єврорегіону”). – Івано-Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2006. – С. 115-118.

Рутинський М. Й. Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Франківщини // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. Часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Вип. 2 (14). – С. 45-48.

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Суспільно -економічні тенденції розвитку мережі заклад ів громадського харчування як підсистеми туристичного комплексу К арпатського регіону України // Регіональна економіка. – 2006. – №4 (42). – С. 149-158.

Зінько Ю. В., Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Суспільно-географічні тенденції та періодизація розвитку сільського туризму в Україні // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 370-380.

2007 рік

Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам ' яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

Рутинський М. Й. Іван Франко і розвиток організованого туристичного руху у Львівському університеті // Стежками Івана Франка: Матеріали І-го міжнар. наук. семінару, присв 'яченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів: ВКП “ВМС”, 2007. – С. 63-64.

Рутинський М. Й. Організація сфери туристичних послуг: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 88 с.

Рутинський М. Й. Менеджмент у туристичній і готельній індустрії: Курс лекцій. – Львів: Фенікс, 2007. – 8 1 с.

Рутинський М. Класифікація та типологія курортів // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2007. Вип. 34. С. 236-246.

Рутинський М. Й. Структурно-геопросторова організація мережі закладів курортно-рекреаційної сфери Карпатського регіону України // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географія. 2007. Вип. 2. С. 147-150.

Рутинський М. Й. Інноваційні шляхи розбудови рекреаційної інфраструктури карпатського екобальнеологічного курорту Східниця // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. Спец. випуск матеріалів IV міжнар. наук.-техн. конф. “Еколого-економічні проблеми Карпатського єврорегіону” (22 – 25 травня, 2007). – Івано-Франківськ: ІМЕ “Галицька академія”, 2007. С.141-146.

Rutynskyi Mikhail. Development of a Network of Resorts in the Ukrainian Part of the Carpathian Euroregion in 1995 – 2006 // Tourism in borderlands – multiaspect study of development / Eds. K. Obodynski, J. Kosiewicz, W. J. Cynarski. – Rzeszow, 2007. P . 84-92.

Рутинський М. Й. Реалії розвитку та структурно-геопросторової організації системи дитячої рекреації в областях Карпатського регіону на початку ХХІ століття // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. – Тернопіль. – 2007. – № 1. – С.126 – 133.

Рутинський М. Розвиток рекреаційного потенціалу бальнеологічного курорту (на прикладі смт. Східниця) // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів – Ворохта, 27 – 29 вересня 2007 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 122-123.

2008 рік

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 440 с.

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 428 с.

Мальська М. П., Рутинський М. Й., Паньків Н. М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 268 с.

Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Зелений туризм. – Київ: Знання, 2008. – 271 с.

Рутинський М. Й. Структурні зрушення та сучасна геопросторова організація мережі закладів курортно-рекреаційної сфери Західного регіону України // Географія в інформаційному суспільстві: Матеріали Х з’їзду Українського географічного т-ва. Зб. наук. праць. У 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії. 2008. – Т. 3. – С. 210-213.

Рутинський М. Й. Курортна урбанізація як геопросторовий процес територіальної концентрації рекреаційного сервісу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С.200-208.

Рутинський М. Й. SPA-курорт як інноваційний тип рекреаційних закладів і суспільно-географічні тенденції розбудови мережі SPA-курортів у західному регіоні України // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. 2008. Вип. 24. С. 298-306.

Рутинський М. Й. Стратегія збалансованого розвитку курортної сфери України у першій половині ХХІ століття // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (Львів - Славське, 25-28 вересня 2008 року). - Львів, 2008. - С. 134-138.

Рутинський М. Й. Історико-географічні тенденції та періодизація розвитку курортної справи // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – Вип. 17. – С. 88-94.

Рутинський М. Й. Наукова етногеографічна спадщина, внесок та підходи до збереження національного енокультурного різноманіття Архипа Данилюка // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – Вип. 17. – С. 127-134.

2009 рік

Зінько Ю., Рутинський М., Кудла Н. та ін. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму / за ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2008. – 60 с.

Rutyns’kyj M., Pantylej W. Obszary problemowe w turystyce Ukrainy // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2009. Vol. LXIV, S. 141-155.

Рутинський М. Й. Інновації на ринку рекреаційних закладів: поява і розвиток SPA-курортів // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (Львів - Брюховичі, 9-11 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. – С. 150-153.

Рутинський М. Й. Клуб-курорт як інноваційний тип рекреаційних закладів та суспільно-географічні тенденції глобалізаційного поширення мереж персоніфікованих курортів у ХХІ столітті  // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 133-142.

Рутинський М. Дослідницький потенціал використання теорії ієрархії потреб А. Маслоу у рекреалогії, курортології та практиці туристичного бізнесу // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2009. Вип. 36. С. 282-291.

Рутинський М. Й. Дозвілля як складова життєдіяльності постіндустріальної цивілізації та предмет вивчення рекреалогії і рекреаційної географії  // Географія і сучасність. Зб. наук. праць НПУ імені М. П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. Вип. 22. – 2009. – С.183-191.

Зінько Ю.В., Васильєв В.П., Горішевський П.А., Рутинський М.Й. Менеджмент сільського туризму. – Одеса, 2009. – 56 с.

Зінько Ю.В., Васильєв В.П., Горішевський П.А., Рутинський М.Й. Організація та планування діяльності сільського туризму. – Одеса, 2009. – 56 с.

Зінько Ю.В., Васильєв В.П., Горішевський П.А., Рутинський М.Й. Світовий досвід організації сільського туризму. – Одеса, 2009. – 56 с.

Зінько Ю.В., В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський Сільський туризм в Європі і Америці // Туризм сільський зелений. – 2009. - № 2. – С. 3-40.

2010 рік

Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Міжнародний досвід організації сільського туризму // Географія та туризм: Наук. зб. / Відп. ред. Я.Б.Олійник. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 5. – С. 55-58.

Рутинський М.Й. Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрямки розвитку // Географія та туризм: Наук. зб. / Відп. ред. Я.Б.Олійник. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С. 96-101.

Рутинський М. Й. Ключеві принципи сталого розвитку курортно-рекреаційної сфери західного регіону України // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. Матеріали ІІІ міжнар. Наук. конф. (28-29 травня, 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 137-138.

Рутинський М. Й. Курортно-рекреаційна сфера західного регіону України на шляху до сталого розвитку //Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні Євро-2012. Матеріали рег. наук.-практ. Конф (14 квітня 2010 р.). – Львів: ЛІЕТ. – 2010. – С. 136-138.