ХОВАЛКО Анна Богданівна

старший лаборант

79000 Україна
м. Львів, вул. Дорошенка, 41, кімн. 4
тел. роб. 0 (32) 239 – 46 – 03
e-mail: anna.khovalko@gmail.com

У 2005 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула кваліфікацїю географ, фізико-географ, викладач географії основ економіки та екології. 2005 -2007 рр – вчитель географії та економіки в СШ № 91 міста Львова. З 2007 – на посаді старшого лаборанта кафедри туризму, асистента (0,5 ставки) за сумісництвом цієї ж кафедри. З 2008 – здобувач наукового ступеня кандидата географічних наук  кафедри конструктивної географії та картографії географічного факультету ЛНУ ім. І.Франка.
2010-2011 н.р стажувалася на кафедрі туризму та регіональної географії Вроцлавського університету.
Наукова діяльність присвячена дослідженням туристично-рекреаційного потенціалу карстових печер Поділля, вивчення просторового розташування, специфіки утворення, морфометричних та морфодинамічних характеристик печерних систем Поділля, їх екологічного стану, рекреаційної привабливості та можливостей подальшої туристично-рекреаційної експлуатації.
Згідно тематики досліджень опубліковано 25 наукові та навчально-методичні праці.
Проводить практичні та семінарські заняття з курсів «Історія розвитку туризму в світі та Україні», «Активний туризм», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств».

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Бордун О. Ю. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля / О. Ю. Бордун, А. Б. Ховалко // Географія та туризм: наук. зб. / Відп. ред Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 15. – C . 44–53.

Мальська М. П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля (Україна) та Республіки Польща / М. П. Мальська, А. Б. Ховалко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 72–78.

Ховалко А. Б. Безпека спелеотуристичної діяльності / А. Б. Ховалко, А. Лех-Дебера, А. Бондарович // Матеріали V І Міжнародної наукової конференції. “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 388–390.

Ховалко А. Б. Обґрунтування принципу зонування печерно-рекреаційного регіону Поділля / А. Б. Ховалко // Матеріали V І Міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 384–388.

Ховалко А. Б. Перспективи розвитку спелеотуристичних складових Поділля / А. Б. Ховалко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч.1. – С. 254–258.

М.Мальська, А.Ховалко Порівняльняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля та Республіки Польща // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч.1. – С. 73-79.

Ховалко А.Б. Перспективи розвитку спелеотуристичних складових Поділля // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч.1. – С. 254-258.

Бордун О.Ю., Ховалко А.Б. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля. Географія та туризм: Я.Б.Олійник (відп.ред) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип.15. – C. 44-53

Ховалко А.Б. Обґрунтування принципу зонування печерно-рекреаційного регіону Поділля. Географія і туризм: національний та міжнародний досвід // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 384-388.

Ховалко А., Лех-Дебера А., Бондарович А. безпека спелеотуристичної діяльноті. Географія і туризм: національний та міжнародний досвід // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 388-390

Ховалко А., Онишків Л. Особливості використання травертинових скель Поділля у туристичній діяльності як об'єктів релігійного туризму та паломництва. Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 346-350.

Ховалко А.Б. Туристичний потенціал печерних систем Поділля. Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 346-350.

Ховалко А.Б. Туристичні інформаційні центри як складова туристичного сектору. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 152-155.

Ховалко А.Б. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району. Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – Вип. 55. – С. 301-306.

Ховалко А.Б. Стан дослідження туристичного потенціалу карстових печер Поділля. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2, 2009. Вип. 26.  – С. 115-119 с.

Ховалко А.Б., Гамкало М.З. Карстові печери Поділля: ємність туристичних потоків, проблеми та перспективи використання. Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І.В. Смаля. – Ніжин: Міланік, 2009. – Випуск 3. С. 170-175.

Ховалко А.Б., Жук І.З., Завадовський Т.Б. Економічна оцінка рекреаційно-бальнеологічних ресурсів Карпатського регіону. Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 174-178.

Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації. Географія та туризм: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп.ред.) та ін. –  К.: Альтерпрес, 2010. – Вип.8. – С. 50-55.

Ховалко А.Б. Ландшафтне картографування підземних порожнин з метою туристичного використання (на прикладі карстових печер Поділля). Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 166-168.

Ховалко А.Б. Печерні ландшафтні системи Поділля як об’єкт туризму. «Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського» Науковий журнал. Том 23 (62). №3 Серія «Географія». Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2010. – С. 144-146.

Ховалко А.Б. Температурна диференціація печерних систем Поділля на прикладі печери «Атлантида». Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – С. 83-86.

Ховалко А.Б., Гамкало М.З. Туристично-рекреаційний потенціал Подільського печерного регіону. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – С. 286-289.

Ховалко А.Б. Механізми утворення та вік печер Поділля. Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні Євро–2012: матеріали регіональної науково-практичної конференції Інституту економіки і туризму. – Львів, 2010. – С. 139-142.

Ховалко А.Б. Конструктивно-географічне підґрунтя оптимізації печерних систем Поділля. Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої десятиріччю заснування кафедри конструктивної географії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 180-182.

Гамкало М.З., Ховалко А.Б. Туристичний потенціал Українських Карпат. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 40-47.

Ховалко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012. Географія та туризм: Я.Б.Олійник (відп.ред) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип.14. – С. 305-310.

 Khovalko A., Hamkalo M. Analiza wielkosci ruchu turystycznego w jaskiniach Polski (na przykladzie jaskini Niedzwiedziej) Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму// Матеріали V міжнародної наукової конференції . – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – C. 223-227.