МАСЮК Юлія Олегівна

асистент


79000, Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
тел. роб.: +38 032 239 46 03
e-mail: joliebox@gmail.com

Народилася 21 січня 1983 року у м. Львові. Навчалась у Львівській середній школі №44 імені Т.Г. Шевченка (1990-2000 рр). У 2000 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». Львівський національний університет імені Івана Франка закінчила у 2005 році з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій. Працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму, за сумісництвом асистентом з 2005 по 2006 рр. У 2005 році вступила до аспірантури економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.02.03. – «Організація, управління і регулювання економікою». З 2005 року працює над дисертаційним дослідженням на тему «Формування системи стратегічного управління діяльністю фірм туристичної галузі в Україні».

Сфера наукових інтересів: стратегічний менеджмент у невиробничій сфері, інформаційні технології в туризмі, маркетинг у туризмі, іміджелогія та піар у туризмі.

Опубліковано 8 наукових статей, 12 тез доповідей на наукових конференціях, семінарах.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Масюк Ю. О. Аналіз результатів туристичного обслуговування під час проведення ЄВРО-2012 у Львові та перспективи використання стадіону “Арена Львів” як об'єкта туристичної та анімаційної інфраструктури / Ю. Масюк // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 95–100.

  Масюк Ю. О. Роль event -менеджменту у створенні ефективних спеціальних розважальних заходів в сучасних умовах / Ю. О. Масюк, А. М. Манько // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі / Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, Рэспубл і ка Беларусь, 27–29 красавіка 2012 г.). Ч. 2. – Брэст: УА “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна”, 2012. – С. 79–81.

Масюк Ю. О. Розробка концептуальної моделі системи управління стратегіч-ною туристичною конкурентоспроможністю регіону на прикладі Львівської області / Ю. О. Масюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Ч. 1. – С. 110–121.

Масюк Ю. О. Формування стратегії інноваційної діяльності туристичних фірм: проблеми та особливості / Ю. О. Масюк // Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 21 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: “Бізнес-Інкубатор національного гірничого університету”, 2012. – С. 91–93.

Масюк Ю.О. Ефективність комунікаційного менеджменту у стратегічному розвитку туристичних фірм // Вісник Львівського університету. Серія економічна (Випуск 35). 2006.
Масюк Ю.О. Разработка туристических продуктов в Украине: евроинтеграционные особенности // Turystyka w Euroregionie Karpackim: perspektywy rozwoju. Proceedings: Konferencija naukowa 29-30.03.2007, Rzeszow, Polska.
Масюк Ю.О. Вплив організаційної культури на управління персоналом в рамках стратегічного менеджменту // Вісник Львівського університету. Серія економічна (Випуск 37). 2007.
Масюк Ю.О. Нові підходи до управління інформаційними потоками в туризмі // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 89-92.
Маsyuk Yu. Development of tourist products in Ukraine: eurointegration features // Border and transborder tourism for European integration. – Chapter I/ Transborder partnership of the background оf the processes of European integration. – wydano w ramach projektu “Tyrystyka w Euroregionie – analiza perspektyw rozwoyu”. – Rzeszow, 2007.
Масюк Ю.О. Вдосконалення системи управління персоналом та роль HR-підрозділу у стратегічному управлінні підприємств сфери послуг // Вісник Львівського університету. Серія економічна (Випуск 39). 2008. – С. 95-97.
Масюк Ю.О. Особливості застосування корпоративної стратегії на підприємствах невиробничої сфери // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні. Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції 16-17 травня, м. Львів, 2008.
Масюк Ю.О. Використання системи FAROUT при проведенні стратегічного аналізу підприємствами туристичної галузі // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 95-97.
Масюк Ю.О. До аспектів формування брендів туристичних підприємств у сучасних умовах // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини (Випуск 24). 2008. – С. 201-207.
Масюк Ю.О. Особливості мотивації діяльності працівників туристичних організацій в сучасних умовах // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 103-108.
Масюк Ю.О. Передумови організації фінансового менеджменту на підприємствах туристичної сфери // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 116-120.