Навчальна лабораторія
"Аналізу ґрунтів і природних вод"

Поштова адреса: 79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 30
Телефон: 239-45-21
E-mail:

Завідувач: Єфімчук Наталія Миколаївна

Створена при кафедрі географії ґрунтів у 2002 р. для забезпечення навчально-освітніх та інформаційно-комунікаційних функцій:

•  виконання студентами аналітичних робіт;

•  підвищення якості навчального процесу з ґрунтознавства і географії ґрунтів, екології землекористування та прикладної екології;

•  активізації співпраці з навчально-методичної роботи в галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів, екологічного ґрунтознавства з провідними університетами України (Київським, Одеським, Харківським, Чернівецьким) і зарубіжних країн (Варшавським, Університетом Марії К'юрі-Склодовської в Любліні, Московським, Віденським).

Оснащена сучасними приладами і обладнанням ( іо нометрами, кондукто- метрами, полум'яними фотометрами, спектрофотометрами, полярографом) .

На базі лабораторії організовано практикуми з курсів “Ґрунтознавства”, “Хімії ґрунтів”, “Хімії геосфер”, “Гідрохімії”, де студенти виконують комплекс лабораторних і практичних робіт за темами:

•  Гравіметричний аналіз. Визначення гігроскопічної води в об'єктах навко­лишнього середовища .

•  Розчини. Способи вираження складу розчинів. Приготування розчинів.

•  Електролітична дисоціація. Дисоціація води. Водневий показник. Колориметричне та потенціометричне визначення рН-середовища (світл. 2).

•  Буферні розчини та їхні властивості. Буферна ємність. Приготування буферних розчинів та визначення буферної ємності природних вод і ґрунту.

•  Хімічні властивості та роль катіонів у природних водах. Якісні реакції на катіони.

•  Хімічні властивості та роль аніонів у природних водах. Якісні реакції на аніони.

•  Хімічний склад ґрунту. Якісний аналіз водної та хлоридної витяжок ґрунтів.

•  Титриметричний аналіз. Визначення кислотності та твердості природних вод.

•  Фотометричний аналіз. Визначення вмісту Феруму та сполук амонію у воді.

•  Окисно-відновний потенціал. Вимірювання окисно-відновних потенціалів об'єктів довкілля (вода, ґрунт).

•  Оксидиметрія. Визначення відновників методом перманганатометрії. Визначення вмісту Феруму у залізній руді.

•  Хімія тропосфери. Визначення сполук Сульфуру, Карбону й Хлору в атмосферному повітрі.

•  Йодометрія Титриметричне визначення відновників та окисників методом йодометрії.

•  Хелатометрія (комплексонометрія). Визначення твердості води.

•  Кондуктометричне визначення ступеня та константи йонізації слабких електролітів. Вимірювання електропровідності природних вод і ґрунтових суспензій.

•  Кондуктометричне титрування. Визначення добутку розчинності карбонату кальцію.

•  Потенціометричне титрування. Визначення буферної здатності ґрунту.

•  Колоїдні системи. Одержання ліофобних золів. Визначення знака заряду колоїдних частинок.

•  Йонообмінна адсорбція. Адсорбційні та хроматографічні методи дослідження. Розділення сумішей речовин методом хроматографії на папері і колонках.

•  Поверхнево-активні речовини. Поверхневий натяг. Визначення поверхневого натягу природних вод і впливу на нього синтетичних поверхнево-активних речовин (детергентів).

•  Грубодисперсні системи. Седиментаційний аналіз. Визначення фракційного складу частинок ґрунту.

У лабораторії проводять експериментальні дослідження за програмами курсових, дипломних і магістерських робіт, а також у рамках студентських наукових гуртків “Антропогенна трансформація ґрунтів”, “Чорноземи України”, “Екологія води та ґрунту”.