ФЕДІРКО Олег Миколайович

(до 60-річчя від дня народження)

 

 

 

(30 серпня 1954 р. - 4 вересня 2011 р.)

Тридцятого серпня 2014 року виповнилося 6о років від дня народження непересічного географа-ландшафтознавця Федірка Олега Миколайовича. Він народився у м. Сколе на Бойківщині, тому не випадково майже увесь свій творчий доробок присвятив Карпатам. Професійну підготовку пройшов на кафедрі фізичної географії Львівського університету імені Івана Франка: студентом (1971–1976), аспірантом (1984–1987), докторантом (1993–1996). У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ландшафтні дослідження лісопатологій (на прикладі Карпат)”. З 1990 по 2011 рік працював на посаді доцента кафедри фізичної географії.
У наукових уподобаннях Олега Миколайовича можна виділити кілька напрямків:
Перший напрямок – це розвиток теоретичних засад фізичної географії. У його роботах співставлено погляди на об’єкт фізичної географії у XIX–XX ст., її місце в системі наук, сутність наукового підходу аналізу еволюції теоретичних основ фізичної географії. «Фізична географія – це комплекс наук, чи наука про комплекс?» – таким логічним запитанням автор запрошував своїх колег до дискусії стосовно наукової сутності фізичної географії.
Другий напрямок – еволюція ландшафтів, де розглядається історія їх розвитку та еволюційні зміни. Проаналізовано еволюційні традиції у природознавстві, становлення еволюції ландшафтів та палеоекології. Зроблено акцент на становлення палеоландшафтознавства з глобальною геохронологією та палеоландшафтною шкалою. Особливе місце відведено методології та методам цієї науки (загальні та спеціальні методи, палеоландшафтний метод) та методиці створення палеоландшафтних карт.
Третій напрямок – екологія ландшафту. Пропагована автором концепція ґрунтується на сучасних уявленнях про географічний ландшафт як інтегровану фізико-хіміко-біологічну природну систему. Звернено увагу на вплив життєдіяльності органічної природи у формуванні просторово-часової структури ландшафту (вертикальний та горизонтальний устрій, часова організація ландшафту).
Четвертий напрямок – дослідження заповідних територій, серед яких є національні природні парки: “Карпатський”, “Сколівські Бескиди”, “Яворівський”, “Синевирський”; Карпатський біосферний заповідник і природний заповідник “Розточчя”. Як результат, складено  ландшафтні карти на згадані природоохоронні території, встановлено їх місце  регіональному ландшафтному устрої. Зазначено, що саме ландшафтне картографування є необхідним етапом територіального планування природоохоронних об’єктів. Акцентовано увагу на проблемах відновлення порушених природних систем природоохоронних територій та на питаннях оцінки їх ландшафтного різноманіття.
П’ятий напрямок – дослідження динаміки ландшафтів у рамках якого здійснено дослідження лісопатологій та небезпечних природних процесів, з’ясовано основні тенденції перебудови структури гірсько-лісових ландшафтних систем.
Шостий напрямок – ландшафтно-топонімічні дослідження. Олег Миколайович писав: «…охорона і збереження природної системи та народної назви цієї системи повинні стати поняттями-синонімами. Ставлячи сьогодні завдання відродження народної термінології, ми повинні дбати про відродження її у первісному вигляді, іншими словами – у відповідності з первісним якісним змістом тих об’єктів природи, які названі їхнім іменем».

Олег Миколайович пішов з життя повний наснаги і творчих задумів. Незавершеною зосталась створена під його редацією колективна монографія «Національний природний парк Сколівські Бескиди. Географічне середовище». До його ювілею коллеги по кафедрі підготували електронний бібліографічний довідник, у якому, зокрема, розміщенні неопубліковані розділи згаданої монографії.

Неопубліковані розділи Федірка О.М. у колективній монографії «Національний природний парк Сколівські Бескиди. Географічне середовище»

Передмова
Сколівські Бескиди в системі ландшафтів Українських Карпат
Ландшафтна структура НПП «Сколівські Бескиди»
Література
Післямова

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Галамбош Й. Оптимізація використання території / Федірко О. // Вісник Львів. ун-ту, серія географ. Вип. 13, 1982.

Федірко О. Использование теории принятия решений в регулировании природных процессов. Известия ВГО, вып. 6. т.118. 1982.

Федирко О. Ладшафтно-лесозащитные исследования в системе рационального природопользования. В сб.: Cъезд ГО УССР тезисы докладов к “Наукова думка”, 1985.

Федирко О.М. Прогностическая модель лесопатологического процесса в природном территориальном комплексе / Географические основы природопользования. Вестник Львовского ун-та. Сер. геогр. Вып. 15., 1986. - С.12-16.

Федирко О. Лесопатологическая ситуация как функция ландшафтно-структурной  организации территории. Географичиские основи рационального природопользования. Вестник Львовского университета. Сер. геогр. Вып. 16. Изд-во Львовс. ун-та, 1988. - С. 25-28.

Міллер Г.П. Контактні зони природних територіальних систем / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, О.М. Федірко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. - 1990, Вип.17: Географічні системи. - С. 52-55.

Федірко О. Явище деструкції гірсько-лісових ландшафтів в Українських Карпатах. Тези доповіді на VI з’їзді ГТ України. 1990.

Дубина Я. Комплексные географические исследования заповедника “Росточье” и организация заповедного дела / Зінько Ю., Ковальчук І., Кравчук Я., Федірко О. // Тезисы докладов Всесоюзной конференции”Заповедники СССР” – их ностоящее и будущее. Новгород., 1990.

Федірко О. Яйко Ілемське. Географічна енциклопедія України. – Київ УРЕ. 1990.

Байцар А. Ландшафтний підхід до охорони і відтворення приполонинських лісів в Українських Карпатах Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу Української РСР. / А. Байцар, О. Федірко //  Тез. доп. І респ. наук. конф. Чернівці, вересень,1991.Чернівці. - С. 166.

Байцар А.Л. Гірсько-лісові комплекси в екстремальних умовах. / Бартошевський А., Федірко О.М., Шубер П.М // ? Вісник Львівського ун-ту. Теоретичні і прикладні проблеми географії. Сер. Географія, 1992, вип. 18. - С. 48-55.

Байцар А. Гірсько-лісові комплекси в екстремальних умовах Теоретичні та прикладні проблеми географії. / А. Байцар, А. Барташевський О. Федірко, П. Шубер // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 18. - Львів: Світ, 1992. - С. 48-5

Шкідливі стихійні процеси у високогір`ї Гуцульщини: приуроченість, активізація, запобігання / А. Байцар, О. Федірко // Проблеми Гуцульщини. Тез. доп. міжнарод. наук.-практ. конф. - Косів, 27-28 травня, 1993. - Чернівці. - С. 32.

Федірко О. До проблеми відновлення порушених природних систем у заповідниках. Тези доп. На між нар. конф. “Екологічні основи оптимізації заповідних систем”, Рахів. 1993.

Федірко О. Сколівські Бескиди. Географічна енциклопедія України. К. УЕ. 1993.

Байцар А. Шкідливі стихійні процеси у високогір’ї Гуцульщини / Федірко О. // Шкідливі процеси Карпат. Тези доп. Косів. 1993.

Федірко О. Сколівська улоговина. Географічна енциклопедія України. К. УЕ. 1993.

Федірко О.М. Ландшафтно-лісовий практикум (до методики проведення) / Проблеми географічної освіти в Україні. Київ, 1993. - С. 134-135.

Федірко О. Основні тенденції перебудови структури гірсько-лісових систем Українських Карпат. Тези доп. на конф. “Проблеми географії України”, Львів. 1994.

Федірко О. Структура, деструкція та реконструкція гірсько-лісових систем Українських Карпат/ географічний аспект проблеми / Вісник Львів. ун-ту, серія геогр., вип. 19, 1994.

Федірко О. Палеоландшафтні  реконструкції у діагностиці сучасного стану лісових систем. Тези доп. на конф. “Фундаментальні проблеми географії України”. Київ. 1994.

Федірко О. Ландшафтна диференціація території КБЗ . Ландшафтна диференціація Українських Карпат. Фізико-географічне районування Українських Карпат / Міллер Г., Брусак В. // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Київ, Інтерокоцентр, 1997. - С. 96-114.

Федірко О. Modern Ekological Cvisis; A Digression, Degradation or Destruction // Preсеdings  of the Second international Regional Conference on Environmental and Economical Development. Nyine gyhiza 1997 c. 107-110

Федірко О. Національний природний парк “Сколівські Бескиди” / Месен Х., Кукурудза М. та ін. // Інформаційний фонд ЕТІ – Львів, 1999. Буклет

Федірко О. Ландшафти / Ковальчук В., Іваник М. та ін. // Добромильский край. Коломия, 1999. - С. 280-285.

Федірко О. Екологія ландшафту: ефект інтеграції наук // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник накуових праць. – К., 1999 – с. 34-35.

Федірко О. Ландшафтна карта НПП “Яворівський” Національні і природні парки: проблеми становлення і розвитку. / Брусак В. // Мат-ли міжн. конф.- Яремче – 2000, 4 с.

Федірко О. Причинно-наслідковий сценарій водно-стихійних явищ у карпатському регіоні // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2000. Вип. 27. – 4с.

Федірко О. Про “узаконену” переоцінку ключового природно-антропогенного протиріч в карпатському регіоні України // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Т.З. – Київ – Луцьк, 2000. – 5 с.

Федірко О. Устрій ландшафту: прояв множинності структур чи множинності прояву структури? // Фізична географія і геоморфологія. Київ, 2001.-с.96-99.

Федірко О. Передмова // Чорногірський географічний стаціонар. / Навч. посіб.-Львів: ЛНУ, 2003. - С. 3.

Федірко О. Чорногора в системі ландшафтів Українських Карпат // Чорногірський географічний стаціонар / Навч. посіб. - Львів: ЛНУ, 2003. - С. 5.

Федірко О. Лісопатологічна ситуація // Чорногірський  географічний стаціонар. / Навч. посіб. - Львів: ЛНУ, 2003. - С. 92-105.

Мельник А., Львівська школа ландшафтознавства // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки / Муха Б., Федірко О. // Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті. 24-26 вересня 2003 року. Львів видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. - С 28-32.

Федірко О. Ландшафтне різноманіття національного природного парку “Сколівські Бескиди”// Роль природо-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. / Фізяр М., Хомин Б. // Матеріали наук. конф. – Канів, 2003. – С. 342-342.

Федірко О. Ландшафтне картографування, як необхідний етап організації території національного парку. / Фізяр М., Хомин Б. // Фізична географія і геоморфологія. Вип. 44. - Київ. 2003.

Федірко О. Чорногора у його житті / Гаврило Петрович Міллер. Сер. Видатні географи України / Упоряд. В.І. Біланюк. – К.: ВТЛ Обрії, 2004. - С. 21-23.

Федірко О. Ландшафтне картографування як необхідний етап організації території національного парку / Фізяр М., Хомин Б. // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – С. 125-130

Федірко О. Еволюція ландшафтів // Кафедра фізичної географії. До 60-річчя заснування кафедри. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2004. – С. 88-91.О. Федірко Із спогадів. У книзі : Муха Б.П. Кафедра фізичної географії Львівського нац. ун-ту. Історія та персоналії. Збірник. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2004 р. С. 67-68.

Федірко О. Ландшафтне картографування як необхідний етап організації території національного парку / О. Федірко, М. Фізяр, Б. Хомин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 304: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.61–69.

Федірко О. Ландшафтно-екологічні особливості поширення раритетних видів рослин у польодовикових карах Чорногори / Сенчина Б., Притула І. // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття / Матеріали міжнар. наук. конфер., присвяч. 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижижевська» - Львів, 2008. – С.371 – 372.

Федірко О. Ландшафтна карта Яворівського НПП (масштаб 1:15 000) / Брусак В. // Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення: Збірник статей. – Львів: ЗУКЦ, 2008.

Федірко О.  Ландшафтна карта Українського Розточчя (масштаб 1: 200 000) /Муха Б., Брусак В. // Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення: Збірник статей. – Львів: ЗУКЦ, 2008.

Федірко О. Деякі підсумки та перспективи ландшафтного вивчення Чорногори // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона / Матеріали науково-практичної регіональної конференції до 30-річчя навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 6-7.

Федирко О. Прогностическая модель лесопатологического процесса в природном территориальном комплексе. Вестник Льв. Ун-та. Сер. геогр. Вып. 15. Географические основы природопользования.

Кукурудза С. Ландшафтные исследования для целей рационального природопользования. / Миллер Г., Федирко О. // Вестник МГУ, серия географ. № 3.